Ehdotukset startup- ja kasvuyritysten liiketoimintaympäristön parantamiseksi

Suomen on oltava houkutteleva maa koti- ja ulkomaisille yrityksille, sijoittajille ja osaajille

Ehdotukset pääomasijoitustoimialan liiketoimintaympäristön parantamiseksi

Ehdotuksilla tavoitellaan leveämpää huippuyritysten kärkeä, mikä tuo kasvua, työtä ja hyvinvointia Suomeen

Pääomasijoitusalan merkitys Suomelle

Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat

 

Osaavina, kasvuhakuisina ja hallittuja riskejä ottavina omistajina pääomasijoittajat ovat dynaaminen voimavara, jota tulee hyödyntää Suomessa voimakkaammin parantamalla sekä startup- ja kasvuyritysten että pääomasijoitusalan toimintaympäristöä.

 

Pääomasijoittajien ja yritysten yhteistyöllä saavutetaan leveämpi huippuyritysten kärki, mikä tuo kasvua, työtä ja verotuloja Suomeen.

 

Pääomasijoitus on merkittävä osa kaikista kasvuhaluisimpien suomalaisyritysten rahoitusta ja kasvupolkua. Rahoituksen lisäksi pääomasijoittaja tarjoaa liiketoimintaosaamisensa, kokemuksensa ja laajan verkostonsa kohdeyhtiön kasvun tueksi. Pääomasijoittajat tuovat kohdeyrityksilleen mm. riskinottokykyä, hallitusosaamista ja rohkeutta kasvaa.

 

· Pääomasijoittajat hallinnoivat pääasiassa institutionaalisten rahastosijoittajien varoja. Noin kolmasosa pääomasijoitusrahastoihin tehtävistä sijoituksista on suomalaisilta työeläkeyhteisöiltä. Ulkomaisten rahastosijoittajien osuus on noin 30 % varainkeruusta.

 

· Pääomasijoittajien sijoitussalkuissa on tällä hetkellä noin 500 kotimaista listaamatonta yritystä.

 

· Kohdeyritysten liikevaihto yltää 22 miljardiin euroon, mikä vastaa noin viittä prosenttia suomalaisten yritysten liikevaihdosta.

 

· Kohdeyrityksissä työskentelee Suomessa noin 70 000 työntekijää, mikä on noin viisi prosenttia koko yksityisen sektorin henkilöstömäärästä.

 

· Uuden 28.9.2020 julkaistun toimialaraportin mukaan pääomasijoittajien omistamien yritysten liikevaihdon kasvu on 9 kertaa ja henkilöstömäärän kasvu 5 kertaa verrokkiyhtiöitä nopeampaa.

 

Pääomasijoitusala tuo ratkaisuja Suomen yritystason suurimpiin kasvuongelmiin. Suomen kasvun haasteena on perinteisesti ollut riskien välttämisen kulttuuri ja heikko kansainvälisyys sekä siksi aidosti globaalien yritysten vähäinen määrä. Pääomasijoittajien kansantaloudellinen merkitys on yritysten kasvupotentiaalin esiin saamisessa ja kasvun vauhdittamisessa sekä innovaatioiden kaupallistamisessa ja perinteisten toimialojen uudistamisessa. Pääomasijoittajien avulla Suomeen luodaan globaaleilla markkinoilla menestyviä startup-yrityksiä sekä vahvoja kotimaisia ja kansainvälisiä pk-yrityksiä.

 

Lisätietoja:
 

Toimitusjohtaja Pia Santavirta
0405467749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
@PiaSantavirta
@FVCAfi

Ehdotukset startup- ja kasvuyritysten liiketoimintaympäristön parantamiseksi

1. Varmistetaan, että sääntely ja verotus on johdonmukaista ja ennakoitavaa. Säädös- ja verotusmuutoksia tehtäessä on erityisesti arvioitava vaikutukset yritysten kasvu- ja työllistämismahdollisuuksiin sekä Suomen houkuttelevuuteen koti- ja ulkomaisten yritysten, sijoittajien ja osaajien näkökulmasta. Sääntelyn purkua on jatkettava ja EU-sääntelyyn on vaikutettava siten, että yritysten kilpailukyky, kasvu ja työllistäminen saa riittävän painoarvon.

 

2. Jatketaan osaavan työvoiman houkuttelua Suomeen muuttamalla avainhenkilöiden optiotulon verotus kilpailukykyiseksi. Lisäksi on madallettava kynnystä osaajien ja heidän perheidensä asettautumisessa Suomeen. Osaamista tulee edelleen kehittää laadukkaalla koulutuksella ja jatkuvilla oppimismahdollisuuksilla huomioiden myös perinteisten toimialojen uudistumistarpeet.

 

3. Panostetaan tutkimustoiminnan kehittämiseen, joka luo pohjan startup- ja kasvuyritysten uusille innovaatioille. Varmistetaan laadukas yliopisto- ja tutkimuslaitostutkimus innovaatiokehityksen edistämiseksi ja kohdistetaan valtion T&K-tukea erityisesti perustutkimukseen. Voimistetaan tutkimustoiminnan vaikuttavuutta edistämällä tutkijoiden ja yliopistojen yhteistyötä yritysten kanssa.

 

4. Luodaan Suomelle kansainvälistymisstrategia, joka kattaa parhaiden suomalaisten startup- ja kasvuyritysten kansainvälistymisen tukemisen sekä toimenpiteet, joilla lisätään Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten yritysten, osaajien ja sijoittajien näkökulmasta.

Ehdotukset pääomasijoitustoimialan liiketoimintaympäristön parantamiseksi

1. Edistetään rahastosijoittajakentän monimuotoisuutta. Kanavoidaan lisää osaavaa pääomaa yrityksille.

 

1a. Parannetaan säädösmuutoksin kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien mahdollisuutta sijoittaa kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin. Esimerkiksi avataan kotimaisille apurahasäätiöille mahdollisuus sijoittaa kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin muihin sijoitusvaihtoehtoihin nähden veroneutraalisti.

 

1b. Lisätään Tesin ja BFVC:n tehtäväksi rahastosijoittajaverkostojen jatkuva kehittäminen ja kansainvälistäminen. Varmistetaan julkisten toimijoiden yhteistyön tehokkuus ja synergiaetujen hyödyntäminen.

 

1c. Selvitetään uusia sijoitusinstrumentteja tai keinoja pääomasijoitusrahastojen sijoittajaverkoston laajentamiseksi. Tuetaan esimerkiksi Solvenssi II- ja AIFMD -sääntelyn uudistamista siten, että se mahdollistaisi laaja-alaisemmin sijoitusten tekemisen pääomasijoitusrahastoihin.

 

2. Paikataan markkinapuutteita panostamalla kotimaisten pääomasijoitusrahastojen kehitykseen.

 

2a. Kirjataan hallitusohjelmaan Tesille mandaatti kerätä Kasvurahastojen rahasto (KRR) IV ja V. Asetetaan tavoitteeksi houkutella rahastoihin kotimaisten sijoittajien lisäksi kansainvälisiä sijoittajia.

 

2b. Jatketaan alkavan vaiheen pääomasijoitusrahastojen riskirahoitusohjelmaa. Panostetaan uusien pääomasijoitustiimien kehittämiseen. Kannustetaan rahastojen kansainvälistymistä mm. lieventämällä kohdeyritysten kotimaisuusvaatimusta.

“Pääomasijoittajien kyky kasvattaa yrityksiä heijastuu yhteiskuntaan laajemminkin uusien työpaikkojen, alihankintaverkoston ja kasvavien verotulojen myötä.”

-Meri Koivula, Director, KPMG

Tilaa uutiskirje / Subscribe to our newsletter