Ehdotukset startup- ja kasvuyritysten kasvun, kansainvälistymisen ja työpaikkojen luonnin vahvistamiseksi

Osaavina, kasvuhakuisina ja hallittuja riskejä ottavina omistajina pääomasijoittajat ovat dynaaminen voimavara, jota voitaisiin hyödyntää Suomessa voimakkaammin parantamalla sekä startup- ja kasvuyritysten että pääomasijoitusalan toimintaympäristöä. Pääomasijoittajien ja yritysten yhteistyöllä saavutetaan leveämpi huippuyritysten kärki, mikä tuo kasvua, työtä ja hyvinvointia Suomeen.

Pääomasijoitus on merkittävä osa kaikista kasvuhakuisimpien suomalaisyritysten rahoitusta ja kasvupolkua. Pääomasijoittaja tarjoaa kohdeyrityksille rahoituksen lisäksi liiketoimintaosaamisensa, kokemuksensa ja laajan verkostonsa kasvun tueksi.

Pääomasijoittajien ja yritysten yhteistyön tuloksista kertoo juuri julkaistu Pääomasijoittajat ry:n ja KPMG:n tutkimus, jonka mukaan pääomasijoittajien kohdeyritykset kasvavat 6 kertaa verrokkiyhtiöitä nopeammin liikevaihdolla mitattuna ja 15 kertaa nopeammin henkilöstönmäärällä mitattuna.

“Pääomasijoittajien kansantaloudellinen merkitys näkyy yritysten kasvupotentiaalin esiin saamisessa, perinteisten liiketoimintamallien uudistamisessa ja kasvun vauhdittamisessa. Pääomasijoittajien avulla Suomeen luodaan vahvoja kotimaisia yrityksiä sekä innovatiivisia startupeja, jotka kykenevät kilpailemaan myös globaaleilla markkinoilla. Tätä positiivista kehitystä voidaan vauhdittaa tulevalla hallituskaudella”, sanoo Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta kevään vaalien lähestyessä.

Parantamalla pääomasijoittajien ja yritysten toimintaympäristöä saadaan lisää hyvinvointia Suomeen

Yritysten liiketoimintaympäristöä voidaan edistää muun muassa sääntelyn ja verotuksen johdonmukaisuudella ja ennakoitavuudella, jatkamalla osaavan työvoiman houkuttelua Suomeen sekä panostamalla tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Suomella tulisi olla myös uusi koordinoitu kansainvälistymisstrategia, joka kattaa parhaiden suomalaisten startup- ja kasvuyritysten kansainvälistymisen tukemisen sekä toimenpiteet, joilla lisätään Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten yritysten, osaajien ja sijoittajien näkökulmasta.

Pääomasijoitustoimialan toimintaedellytyksiä tulee myös parantaa, jotta kotimaisilla kasvuun tähtäävillä yrityksillä on saatavilla osaavaa pääomaa kaikissa kasvun eri vaiheissa. Tärkeintä on rahastosijoittajakentän monimuotoisuuden edistäminen ja markkinapuutteiden paikkaaminen panostamalla kotimaisten pääomasijoitusrahastojen kehitykseen.

”Hyvin toimivan pääomasijoitusmarkkinan lisäksi Suomi tarvitsee lisää osaajia, hyviä yrittäjiä ja kasvuhalukkaita yrityksiä talouskasvun vauhdittamiseksi. Ensisijaisen tärkeää onkin pitää huolta siitä, että Suomi nähdään houkuttelevana maana koti- ja ulkomaisille yrityksille, sijoittajille sekä osaajille. Meidän pitää tähdätä leventämään nykyisten huippuyritysten kärkeä, mikä toisi mukanaan kasvua ja työtä sekä parantaisi Suomen kilpailukykyä”, päättää Santavirta.

Lisätiedot:

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat, toimitusjohtaja
040 5467 749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Vaaliteemat:

Lue lisää vaaliteemoistamme: https://paaomasijoittajat.fi/ajankohtaista/vaaliteemat-2019/

Taustatietoja pääomasijoitusalasta:

• Pääomasijoittajat hallinnoivat pääasiassa institutionaalisten rahastosijoittajien varoja. Noin kolmasosa pääomasijoitusrahastoihin tehtävistä sijoituksista on suomalaisilta työeläkeyhteisöiltä. Ulkomaisten rahastosijoittajien osuus on noin 30 % varainkeruusta.

• Pääomasijoittajien sijoitussalkuissa on tällä hetkellä noin 500 kotimaista listaamatonta yritystä.

• Pääomasijoittajien kotimaisten kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on 21 miljardia euroa ja ne ovat työnantajia yli 81 000 ihmiselle Suomessa.

Pääomasijoittajat ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä ja toimialan palveluntarjoajista. Lisätietoja: www.paaomasijoittajat.fi. Twitter: @FVCAfi.