Kasvun nälkä uudistaa talouden rakenteita

Kasvun nälkä -tutkimusraportti nostaa esiin uudella tavalla pääomasijoitustoimialan vaikuttavuuden ja varsinkin sen roolin talouden rakenteiden uudistajana. ETLA:n, Tekesin ja FVCA:n yhteistyönä toteutetussa tutkimuksessa kartoitettiin pääomasijoitusalaa ja pääomasijoituksen kohteena olleiden yritysten roolia kansantaloudessa pitkällä aikavälillä.

Vaikuttavuuden tutkiminen on vaikea laji. Toisin kuin monilla muilla tutkimuksen aloilla vaikuttavuutta tutkittaessa ei ole mahdollista järjestää laboratoriokoetta, jossa toinen puoli tutkimuskohteista saa pääomasijoituksen ja toinen ei. Tyypillisesti pääomasijoitusalaan liittyvissä vaikuttavuustutkimuksissa verrataan pääomasijoituksen saaneita yrityksiä mahdollisimman samankaltaiseen, jopa yritys yritykseltä valittuun verrokkiryhmään ja tarkastellaan esim. liikevaihdon, työpaikkojen ja viennin kasvua.

Tällä kertaa ETLA:n tutkijat pureutuivat varsin laajaan aineistoon, joka käsitti vuosina 2001 – 2015 ensimmäisen pääomasijoituksen saaneet yritykset ja tarkastelivat näiden yritysten kehitystä verraten sitä koko yrityskannan kehitykseen. Samalla tavalla tutkimuksessa tutkittiin Tekesin innovaatiorahoituksen kohteena olleita yrityksiä, ja edelleen molempien, sekä Tekesin että pääomasijoittajien rahoituksen kohteena olevia yrityksiä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat kiistatta pääomasijoitusalan vaikuttavan myönteisesti talouden kehitykseen. Pääomasijoittajilla on kyky ottaa muita rahoittajia enemmän riskiä ja mahdollistaa siten uusien korkean teknologian yritysten pääsyn markkinoille. Nämä yritykset tuotteineen muuttavat maailmaa ympäristöystävällisemmäksi, terveemmäksi, turvallisemmaksi ja helpommaksi samalla kun ne kasvavat ja luovat uusia työpaikkoja. Pääomasijoittajien mukanaolo tuo yrityksiin kasvun halua, kasvuun tarvittavaa osaamista ja tietenkin kasvun mahdollistavaa rahoitusta.

Buyout-sijoitusten ajatellaan usein olevan yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan vähäisempiä kuin nuoriin, nopeasti kasvaviin teknologiayrityksiin kohdistuvat venture capital -sijoitukset. Tässä tutkimuksessa osoitetaan sekä olemassa olevaan kirjallisuuteen, että tutkimusaineistoon nojaten miten myös buyout-sijoituksilla on merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Se ilmenee mm. matalan tuottavuuden työpaikkojen korvautumisena korkean tuottavuuden työpaikoilla, yritysten kasvuna ja kansainvälistymisenä sekä yritysten uusiutumisena ja parempana kykynä sopeutua muuttuviin markkinoihin.

Tekesin ja pääomasijoittajien symbioottinen suhde tulee tutkimuksessa hyvin esiin. Sen vaikutus kohdistuu ennen muuta aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin, jotka tavoittelevat nopeaa kansainvälistä kasvua. Tekesin rahoitus edeltää tyypillisesti pääomasijoittajien mukaantuloa ja siten se antaa tärkeän alkusysäyksen yrityksen kasvulle ”valmistaen” niitä pääomasijoittajan mukaantulolle. Suomalaisen innovaatiorahoitusjärjestelmän voidaankin nähdä tässä kohtaa toimivan varsin tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Toivottavaa on, että viimeaikaiset leikkaukset Tekesin rahoituksessa eivät vauriota tätä tärkeätä prosessia, mihin myös OECD kiinnitti huomionsa tuoreessa raportissaan.

Kasvun nälkä -raportti tarjoaa hyödyllisen katsauksen pääomasijoitustoimialaan, sen toimintaperiaatteisiin, rakenteisiin ja eri sijoitusluokkiin alaa tuntemattomille. Erittäin arvokas ja mielenkiintoinen tutkimusraportin lisäarvo on sen kirjallisuuskatsaus, joka kartoittaa laajasti alaa koskevia tutkimusraportteja ja tuo niiden keskeisimmät havainnot helposti saataville. Vaikka ne tulevatkin suurimmalta osaltaan pääomasijoittamisen johtavista maista, kuten USA:sta ja Englannista, saa niistä kuitenkin runsaasti mielenkiintoisia uusia näkökulmia ja tutkittua tietoa pääomasijoitusten vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista yhteiskuntaan ja talouteen.

Kirjoittaja on Suomen pääomasijoitusyhdistys – FVCA:n tutkimustyöryhmän puheenjohtaja.

Kirjoittaja:
Henri Grundstén
Kehitysjohtaja
Tesi

Lisätietoja:

Jonne Kuittinen
Operatiivinen päällikkö
Pääomasijoittajat ry
jonne.kuittinen@paaomasijoittajat.fi

Kasvun nälkä -raportti