Mitä pääomasijoittaminen merkitsee Suomelle?

Pääomasijoitus on merkittävä osa kaikista kasvuhaluisimpien suomalaisyritysten rahoitusta ja kasvupolkua. Pk-sektorin kasvun kiihdyttämiseen ala on omiaan.  

Pääomasijoituksella tarkoitetaan oman pääoman ehtoista sijoitusta listaamattomaan yritykseen. Käytännössä pääomasijoittajat valikoivat suuresta joukosta yrityksiä korkeimman kasvupotentiaalin yhtiöt, joiden kasvua ne vauhdittavat entisestään osaamisellaan ja verkostoillaan.

Pääomasijoittajat toimivat pääosin rahastojen kautta. Toimijat voi jakaa karkeasti kahteen ryhmään: venture capital (VC) -sijoittajat tekevät sijoituksia nuoriin innovatiivisiin startupeihin, jotka pyrkivät nopeaan kansainväliseen kasvuun skaalautuvalla liiketoimintamallilla. Buyout- ja growth-sijoittajat puolestaan sijoittavat pk- ja kasvuyrityksiin, joilla he arvioivat olevan kasvupotentiaalia ja joilla jo on vakiintunutta liiketoimintaa.

Kohdeyhtiöt kasvavat kaksinumeroisin luvuin

Pääomasijoittajien sijoitussalkuissa on tällä hetkellä noin 500 kotimaista listaamatonta yritystä. Kohdeyritysten liikevaihto yltää 21 miljardiin euroon, mikä vastaa noin kuutta prosenttia suomalaisten yritysten liikevaihdosta. Kohdeyrityksissä työskentelee noin 81 000 työntekijää, mikä on noin kuusi prosenttia koko yksityisen sektorin henkilöstömäärästä.

Rahallisen pääoman lisäksi yritykset saavat pääomasijoittajilta aktiivista apua ja osaamista kasvuun. Sijoittajan ja yrittäjän yhteistyöhön perustuvan konseptin onnistumisesta kertovat myös tilastot.

Suomalaisten pääomasijoittajien omistamien suomalaisten yhtiöiden liikevaihto kasvoi yhteensä ennätykselliset 19,5 prosenttia vuonna 2017. Samanaikaisesti kotimaisten kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu vienti nousi huimat 40,7 prosenttia. Globaali henkilöstömäärän muutos ylsi 14,2 prosenttiin. Samaan aikaan muun Suomen yrityskannan liikevaihdon muutos oli yhteensä 6,1 prosenttia.

Suomen kasvun haasteena on perinteisesti ollut riskien välttämisen kulttuuri ja heikko kansainvälisyys sekä siksi aidosti globaalien yritysten vähäinen määrä. Lisäksi meiltä puuttuu esimerkiksi Saksan kaltainen vahva pk-yritysten joukko. Vaikka pääomasijoittajien kohdeyhtiöt edustavat vielä kohtalaisen pientä osaa Suomen yrityskannasta, on tämä juuri se yritysryhmä, joka kasvaa ja kansainvälistyy kovaa vauhtia.

Uudet sijoittajatiimit tarjoavat erilaista osaamista

Suomalaisten pääomasijoittajien hallinnoimat pääomat ovat kasvaneet 1990-luvun alun noin sadasta miljoonasta yli 6 miljardiin euroon.

Vuosina 2016–2017 pääomasijoittajat keräsivät yhteensä 1,3 miljardia euroa uusia varoja. Erityisesti vuonna 2017 rahastojen varainkeruu oli ennätyksellisellä tasolla sitten finanssikriisin. Yritysten kannalta positiivista on myös useiden kokonaan uusien pääomasijoittajatiimien synty. Vuoden 2017 alusta lähtien kuusi uutta pääomasijoitusyhtiötä on onnistunut keräämään ensimmäisen rahastonsa. Tämä lisää pääomatarjontaa, ja jokainen uusi tiimi tuo omanlaisensa osaamisen kasvuyritysten saataville.

Suomalaiset pääomasijoittajat sijoittavat vuosittain yhteensä noin puoli miljardia euroa yli 200 yritykseen. Summasta noin 100 miljoonaa sijoitetaan nuoriin innovatiivisiin startupeihin. Vuonna 2018 pääomasijoittajien sijoitusaktiivisuus on ollut huipputasolla niin sijoitusten kokonaisarvossa kuin -määrässä mitattuna. Esimerkiksi vakiintuneiden kasvuyritysten saamat pääomasijoitukset nousivat jo 480 miljoonaan euroon saavuttaen jo puolivälissä vuotta 2018 lähes koko edellisen vuoden tason. Samaan aikaan suomalaiset startup-yritykset keräsivät yli 135 miljoonaa euroa pääomasijoittajilta, mikä selkeästi ylitti jo puolessa vuodessa koko edellisen vuoden sijoitusmäärät.

Tulevaisuuden näkymät

Vahvan varainkeruun ja uusien sijoitustiimien myötä kasvurahoituskentän tilanne näyttää hyvin positiiviselta. Tulevaisuuden haasteina ovat kuitenkin rahastojen koon kasvattaminen ja toiminnan kansainvälistäminen entisestään.

Yritysten näkökulmasta kapeikkoja on muutamia. Yritysten kasvuhalujen herättämiseksi Suomeen on viime vuosina syntynyt vakiintuneempiin yrityksiin vähemmistösijoituksia tekeviä growth-rahastoja. Tällaisille rahastoille olisi enemmänkin kysyntää. Lisäksi startupien yli 10 miljoonan euron rahoituskierroksille ei vielä löydy riittävän suurta suomalaista rahastoa. Vuonna 2017 perustettiin Suomen toistaiseksi suurin, 135 miljoonan euron VC-rahasto. Suomen VC-rahastojen keskikoko on kuitenkin vain 40 miljoonaa euroa, kun vastaava luku Euroopassa on 100 miljoonaa euroa.

Julkinen sektori on ollut merkittävässä roolissa kehittämässä suomalaista pääomasijoitustoimialaa. Pääomasijoittajat katsovat, että myös jatkossa julkinen sektori tukee kasvuyrityksiä parhaiten kanavoimalla julkisia pääomia pääomasijoitusrahastojen kautta edelleen startupeille ja kasvuyrityksille. Näin varmistetaan, että yritykset saavat sekä pääomia että kasvun rakentamiselle omistautuneen, osaavan tiimin avukseen. Tulevaisuuden politiikkatoimissa tärkeää on myös yrittäjyysmyönteisen toimintaympäristön edelleen kehittäminen.

Pia Santavirta, toimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ry

Juttu on alunperin julkaistu Työ- ja elinkeinoministeriön Yrityskatsauksessa 6.2.2019. Lue alkuperäinen juttu täältä