Pääomasijoittajien onnistuneet toimitusjohtajavalinnat siivittävät kasvuyritykset menestykseen

Johdon arviointi on tärkeä, mutta vaikea osa pääomasijoittajan yritysostoa. Noin joka kolmannessa (32 %) suomalaisessa buyout-pääomasijoituksessa toimitusjohtaja vaihdetaan. Suomessa vaihtuvuus on alhaisempi kuin kansainvälisesti.

Pääomasijoittajat ovat sijoittaneet suomalaisiin kasvuyrityksiin 2,4 miljardia euroa vuosina 2014-2016. Ostokohteita tarkastaessaan pääomasijoittajat näkevät johdon merkityksellisenä tekijänä sijoituspäätöstä tehtäessä ja yrityksen kasvupotentiaalia arvioitaessa.

Tuoreessa tutkimuksessa käytiin läpi 114 suomalaisten pääomasijoittajien tekemää buyout-sijoitusta vuosilta 2006-2016 sekä haastateltiin 12 aktiivisinta sijoitusyhtiötä. Tutkimus havaitsi, että todennäköisyys johdon vaihtamiseen kasvaa, kun kyseessä on kokeneempi ja suurempi pääomasijoittaja, joka ostaa isompaa yhtiötä. Lisäksi toimitusjohtajan iän sekä lainoitusmarkkinoiden löyhyyden nähtiin vaikuttavan vaihtumisen todennäköisyyteen.

“Toimitusjohtajan vaihdos on taitoa vaativa toimenpide, joka vaatii pääomasijoittajalta paitsi osaamista niin myös verkostoja. Kohdeyhtiöltä se vaatii vakiintunutta organisaatiorakennetta, joka mahdollistaa uuden toimitusjohtajan tuomisen yritykseen”, maisterintutkielman Aalto-yliopiston rahoituksen laitokselle tehnyt Joel-Oskar Räisänen selventää.

Tutkimus jakaa pääomasijoittajat karkeasti kahteen ryhmään. Niihin, joilla fokuksen pääpaino ostovaiheessa on johdon arvioinnissa ja niihin, jotka kiinnittävät enemmän huomiota muihin liiketoiminnan osiin. Lähestymistapa johdon arviointiin juontuu kohdeyrityksen ominaispiirteistä.

Johdon arviointi on suuremmassa roolissa pienempiä yrityksiä ostettaessa. Nämä ovat tyypillisesti yrittäjävetoisia yhtiöitä, joissa ylin johto on yleensä koko yhtiön johto. Tällöin toimitusjohtajan vaihdos voi aiheuttaa merkittävän shokin yrityksen toiminnalle. Pääomasijoittajan suhde yrittäjään saattaa olla hyvinkin pitkä ennen ostotapahtumaa. Näin varmistetaan johdon sopivuus ja sen sitoutuminen yhteiseen suuntaan yhtiölle. Pienet pääomasijoitusyhtiöt ovat enemmistö Suomessa, mikä osaltaan selittänee kansainvälisten tutkimusten tuloksia alhaisempaa toimitusjohtajan vaihtuvuutta.

Suuremmissa yrityskaupoissa, ja niihin osallistuvilla suuremmilla pääomasijoittajilla, saattaa olla vaikeampi päästä keskustelemaan ostokohteen johdon kanssa. Tämä on tyypillistä esimerkiksi, jos yritystä ollaan myymässä huutokauppaprosessilla. Tällöin pääomasijoittajat eivät pääse luomaan tulevaisuuden kasvustrategiaa
yhdessä johdon kanssa, mikä vaikeuttaa johtoryhmän sopivuuden arvioimista ostoprosessin aikana.

”Toimitusjohtajaa ei vaihdeta sen takia, että hän olisi historiallisesti suoriutunut huonosti, vaan koska hänen ei koeta sopivan yhtiölle laadittuun uuteen kasvun vauhdittamisstrategiaan. Johtoa pitäisi pyrkiä arvioimaan niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista ja nykyistä johdonmukaisemmin. Jos johto lopulta vaihdetaan, se tehdään lähes aina liian myöhään.”, kertoo Mercuri Urvalin suorahakukonsultti Niklas Sutela.

”Suomen talouskasvun kannalta meillä täytyy olla kasvuhaluisimmat ja parhaimmat uudistumisen kyvykkyydet yritysjohdossa. Pääomasijoittaja rakentaa kasvua yhdessä johdon kanssa ja siksi keskinäisten kemioiden vaikutus päätöksentekoon on merkittävä”, kommentoi tutkimusta Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja, Pia Santavirta.

Lisätiedoja:

Niklas Sutela, Suorahakukonsultti, Mercuri Urval, 040 772 8270, niklas.sutela@mercuriurval.com

Joel-Oskar Räisänen, 045 134 5446, joel-oskar.raisanen@aalto.fi

Pia Santavirta, Toimitusjohtaja, Suomen Pääomasijoitusyhdistys, 040 546 7749, pia.santavirta@fvca.fi

Joel-Oskar Räisäsen maisterintutkielma englanniksi

TUTKIMUS – ”Päihittääkö suunnitelma tiimin? Johdon vaihtuvuus, valitseminen ja arviointi buyout-pääomasijoittamisessa”

Joel-Oskar Räisäsen Aalto-yliopiston rahoituksen laitoksella juuri valmistuneen maisterintutkielman tilastollisena otoksena oli 114 suomalaisten pääomasijoittajien tekemää buyout-sijoitusta vuosilta 2006-2016. Lisäksi haastateltiin Suomen 12 aktiivisinta buyout-pääomasijoitusyhtiötä, mikä on kattava otos Suomen markkinasta. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä suorahakuyhtiö Mercuri Urvalin kanssa. Työn ohjasi professori Vesa Puttonen.

Mercuri Urval on alansa johtava, maailmanlaajuisesti toimiva yritys, joka on erikoistunut ylimmän johdon, päälliköiden ja asiantuntijoiden suorahakuun ja rekrytointiin sekä johtamisen kehittämiseen.

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry / Finnish Venture Capital Association (FVCA) ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta koko Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä. Pääomasijoittajat – kasvun rakentajat. www.fvca.fi

MIKÄ ON JOHTAMISEN YDIN?
  • Johtajan päätehtävä on yhtiön kasvun mahdollistaminen
  • Kasvun toteutumisessa strategian mukaiset oikeat rekrytoinnit ovat tärkeitä, mutta yhtä tärkeää on myös hyvällä johtamisella saada ihmiset ottamaan käyttöön koko heidän potentiaalinsa ja kehittymään edelleen
  • Taistelu kyvykkäistä henkilöistä korostaa hyvän johtamisen tärkeyttä
  • Hyvä johtaja on ihmiskeskeinen henkilö, jolla on taito kommunikoida ihmisten kanssa
  • Hyvä ja huono johtaminen tulee entistä näkyvämmäksi myös yrityksen ulkopuolelle
PÄÄOMASIJOITTAJAT RAKENTAVAT KASVUA
  • Pääomasijoittajien salkuissa on noin 800 kasvuyritystä
  • Vuosina 2014-2016 suomalaisiin kasvuyrityksiin on sijoitettu yli 2,4 miljardia euroa
  • Kohdeyritysten liikevaihto on yhteensä noin 24 miljardia euroa, mikä edustaa noin 7 % yksityisen sektorin liikevaihdosta
  • Kohdeyrityksissä työskentelee noin 130 000 työntekijää, mikä edustaa noin 10 % yksityisen sektorin henkilöstömäärästä
  • Pääomasijoitusrahastoihin on kerätty vuoden aikana yli miljardi euroa sijoitettavaksi uusiin kasvuyrityksiin