Pääomasijoittajien uusin jäsen HRM Partners: ”Työuran korvaa työtehtävien portfolio, jossa punaisena lankana toimii merkityksellisyys”

Mitä yhteistä on työllä, talent managementilla ja pääomasijoittamisella? Miten päästä alkuun itsensä johtamisessa? Tästä kertoo Pääomasijoittajien monimuotoista jäsenistöä uusimpana täydentävä HRM Partners Oy, joka haluaa nostaa työn merkityksellisyyden työelämän ja johtamisen keskiöön.

Miksi HRM Partners on olemassa?

HRM Partners auttaa ihmisiä ja yrityksiä muutoksessa kohti parempaa työelämää.

Luomme työelämää, jossa jokaisen työllä on merkitystä. Haluamme nostaa työn merkityksellisyyden työelämän ja johtamisen keskiöön. Olemme läsnä työelämän muutoksissa antamassa suuntaa ihmisten työurille, koska tiedämme että työllä on merkitystä.

Vauhditamme asiakkaittemme kasvua tarjoamalla vaikuttavia ratkaisuja muutoksen läpivientiin ja johtamiseen. HRM Partnersin asiantuntijapalvelujen teemoja ovat strategiset kyvykkyydet ja talent management, vaikuttava johtaminen ja esimiestyö, sekä itsensä johtaminen ja muutosjohtaminen eri tilanteissa, kuten fuusioissa ja yritysostoissa.

Keskeisiä palveluitamme ovat valmennukset, ura- ja business coaching sekä outplacement.

Mitä merkityksellisyys työelämän kontekstissa tarkoittaa?

Tulevaisuuden työelämä on entistä pirstaloituneempaa. Lineaaristen työurien tilalle tulevat monimuotoisemmat polut työelämässä, kun työ organisoituu entistä enemmän erilaisille alustoille ja verkostoihin, ja koostuu enenevässä määrin erilaisista projekteista. Työuran korvaa työtehtävien portfolio, jossa punaisena lankana toimii työn merkityksellisyys. Työn mielekkyyden ohella työntekijän sitoutuminen työnantajaan on riippuvainen siitä kuinka merkityksellinen yrityksen tarkoitus (purpose) on hänelle.

Työn merkityksellisyyden lisäksi katse on viime aikoina kohdistunut työn tuottavuuteen.  Uskomme, että ihmiset, jotka kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä ovat myös tuottavampia ja saavat aikaan parempia tuloksia. Siksi haluamme nostaa työn merkityksellisyyden työelämän ja johtamisen keskiöön.

Miten itsensä johtaminen näkyy oman yrityksenne arjessa? Miten päästä itsensä johtamisessa alkuun?

HRM Partnersin työntekijät ovat jo pitkään toimineet itseohjautuvasti. Toimimme ilman johtoryhmää ja esimiehiä. Toimintaamme ja johtamisemme periaatteita ohjaa KIVA-malli, jonka ytimessä on nimenomaan itsensä johtaminen, yhdessä kehittäminen ja kehittyminen.

Olemme määritelleet erilaiset roolit vastuineen ja tavoitteineen, ja jokainen johtaa itseään näiden mukaisesti. Autamme toisiamme kehittymään antamalla palautetta, coachaamalla, tukemalla sekä tekemällä yhdessä. KIVA-mallimme yksi toimintamme periaatteista onkin välittäminen.

Itsensä johtamisessa kukin pääsee alkuun oppimalla tuntemaan itsensä mahdollisimman hyvin. Mikä ovat vahvuuteni, osaamiseni, arvoni ja motivaationi? Minkä koen työssäni merkitykselliseksi?

Yritykset pääsevät alkuun itseohjautuvan kulttuurin rakentamisessa osallistamalla henkilöstöä mahdollisimman paljon yrityksen strategian -sekä prosessienmäärittelytyöhön. Näin työntekijät saavat mahdollisuuden vaikuttaa, kokevat osaamisensa arvostetuksi sekä ymmärtävät yrityksen tavoitteet. Antamalla tukea itsensä tuntemiseen ja yksilöllisten tavoitteiden kirkastamiseen ollaan jo pitkällä.

Mitä yhtymäkohtia pääomasijoittamisella ja muutosjohtamisella on?

Pääomasijoitus (Private Equity tai Venture Capital) on riippuvainen yrityksen ihmisistä (Human Capital) ja päinvastoin. Kyseessä on siis eräänlainen symbioosisuhde.

Tiedämme sekä kokemuksesta että lukuisista tutkimuksista, että tavallisin syy siihen, ettei yritysoston jälkeinen integraatio tai muutos onnistu toivotulla tavalla, löytyy human capital puolelta. Integraatio on ylimalkaisesti suunniteltu ja johdettu, kommunikointi on hoidettu huonosti, johtaminen ei ole johdonmukaista, kulttuuri ja yrityksen hiljaiset voimat vastustavat tai hidastavat muutosta. Lyhyesti sanottuna ihmisiä ei saada mukaan täyspainoisesti toteuttamaan muutosta toivotulla tavalla.

Muutoksen johtaminen ja ihmisten johtaminen (the People Side of Change) on HRM Partnersin ydinosaamista. Erilaisissa muutoksissa on ihmisten näkökulmasta samanlaisia lainalaisuuksia, koetaanpa muutos innostavana tai uhkaavana. Esimerkkinä on yt-prosessin vaikutus ihmisiin ja heidän motivaatioonsa, ja tämän näkyminen työn tuottavuudessa ja muutoksen tai integraation onnistumisessa.

Miten erilaiset osaajat saadaan hyödynnettyä ja menestymään kasvuyrityksissä? Miten pitää kiinni talenteista?

Työn merkityksellisyys vaikuttaa tähänkin asiaan. Keskeistä on, että yrityksessä tunnistetaan se osaamisen suunta, jossa halutaan kehittyä, ja minkälainen osaaminen tuo kilpailuetua yritykselle jatkossakin. Tulevaisuutta ei voi osaamisenkaan osalta täysin ennustaa, mutta osaamisen johtamisessa tärkeää on luoda yhteinen näkemys siitä mihin ollaan menossa, ja sen lisäksi varmistettava, että osaaminen uusiutuu jatkuvasti.

Jotta jokaisen osaaminen ja potentiaali on parhaassa mahdollisessa käytössä, täytyy osaaminen tunnistaa. Työtehtävät ja projektit osoittavat henkilön nykyisen osaamisen, ja jotta osataan varautua myös tulevaan, on osaamista ja potentiaalia arvioitava myös strategisten tulevaisuuden osaamisten pohjalta. Erilaiset osaajat onnistuvat parhaiten ja ovat tuottavimmillaan, kun jokainen on itselle sopivimmassa projektissa tai tehtävässä. Jokaisessa on potentiaalia, kun se suunnataan oikeaan tehtävään.

Talentille tärkeää on työn merkityksellisyys, jatkuva kehittyminen ja mielenkiintoiset työtehtävät. Talent Managementissa kannattaakin huomioida yksilölliset kehityspolut ja tunnistaa, mikä saa kenenkin motivaation syttymään. Usein syy työpaikan vaihtamiseen löytyy heikosta esimiestyöstä tai sparrauksen puutteesta. Siihen kannattaa panostaa myös nuorten talenttien kanssa.


Pääomasijoittajien jäsenistöön kuuluu niin pääomasijoitustoimintaa aktiivisesti harjoittavia varsinaisia jäseniä, kuin toiminnallaan alaa positiivisesti eteenpäin vieviä liitännäisjäseniä. HRM Partnersin ja muut yhdistyksen jäsenet löydät  Pääomasijoittajien jäsenluettelosta.  Uusimmat jäsenesittelyt pääset lukemaan uutishuoneesta tai seuraamalla Pääomasijoittajia Twitterissä @FVCAfi.