Pääomasijoittajien vaikuttavuusrahastot tavoittelevat sekä hyviä tuottoja että positiivista vaikutusta yhteiskuntaan – uusi tutkimus avaa heidän toimintatapojaan

Pääomasijoittajat ry:n uudessa tutkimuksessa selvitetään vaikuttavuussijoittamisen periaatteita ja käytäntöjä eurooppalaisten pääomasijoittajien keskuudessa sekä niiden vaikutusta sijoitusten taloudelliseen menestykseen ja saavutettuun vaikuttavuuteen. Tutkimukseen osallistui 22 eurooppalaista pääomasijoitusyhtiötä, joilla on omistuksessaan yhteensä 415 kohdeyhtiötä vaikuttavuusrahastoissaan.

Vaikuttavuussijoittaminen on yksi nopeimmin kasvavista sijoitusstrategioista pääomasijoitusalalla. Vaikuttavuussijoittajien hallinnoimat varat ovat kasvaneet yli 60 % prosentin vuosivauhtia globaalisti vuosina 2013-2018. Vaikuttavuussijoittamiseen keskittyvien rahastojen hallinnoimat pääomat ovat nousseet lyhyessä ajassa jo 500 miljardiin dollariin.

”Vaikuttavuuden merkitys tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. Nuoremmat sukupolvet ovat erittäin huolissaan ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaavista haasteista ja vaativat niin sijoituskohteiltaan kuin työpaikoiltaankin merkityksellisyyttä. Globaaleja haasteita ratkovilla yrityksillä on käsissään valtava bisnespotentiaali ja he pystyvät myös houkuttelemaan parhaat osaajat tiimeihinsä”, toteaa tutkimuksen toteuttanut yhdistyksen analyytikko Annemari Kirppu.

Tutkimuksen löydökset osoittavat, että valtaosa vaikuttavuussijoittajista toimii monelta osin kuten perinteisetkin pääomasijoittajat Euroopassa: tavoitteena on saavuttaa markkinaehtoista tai jopa sitä parempaa tuottoa, ja sijoituksia tehdään lähtökohtaisesti eurooppalaisiin yrityksiin. Sijoittajien ei siis tarvitse luopua tuotoista saavuttaakseen vaikuttavuutta, vaan niitä tavoitellaan samanaikaisesti.

Tutkimuksessa selvisi myös, että Euroopassa vaikuttavuussijoituksia tehdään laaja-alaisesti eri toimialoille, ei vain sosiaalisiin hankkeisiin. Vastaajista puolet keskittyy saavuttamaan sekä sosiaalisia että ympäristöön liittyviä vaikutuksia ja 15 % tavoittelee ainoastaan ympäristöhyötyjä.

Eurooppalaisten vaikuttavuussijoittajien käytännöt vaihtelevat, mutta näkemykset ovat yhtenäisiä

Yksi vaikuttavuussijoittamisen keskeisistä haasteista on edelleen vaikuttavuuden mittaaminen: miten positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan tai ympäristöön voidaan mitata ja vertailla? Vaikka erilaisia vaikuttavuuden mittausmenetelmiä on viime vuosina kehitetty paljon, eurooppalaisten vaikuttavuussijoittajien keskuudessa itse kehitetyt menetelmät ovat selkeästi suosituimpia; lähes 80 % vastaajista kertoo käyttävänsä omia mittausmenetelmiään. Yli puolet käyttää muiden mittareiden lisäksi myös laadullisia mittareita saavutettujen vaikutusten kuvailemiseen. Yleisesti saatavilla olevista mittausmenetelmistä suositumpia ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SGD-viitekehys) nojaavat mittarit, kansainvälisen vaikuttavuussijoittamisen verkoston (GIIN) kehittämät IRIS-mittarit sekä brittiläisen hankkeen kehittämän IMP-viitekehyksen mukaiset mittarit.

Tutkimuksen osallistujista eniten positiivista vaikuttavuutta näyttivät saaneen aikaan SDG- ja GRIviitekehyksiä sekä kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntäneet sijoittajat. Tutkimuksessa kohdeyhtiöiden vaikuttavuuden mittaamiseen käytettiin suomalaisen The Upright Project -startupin koneoppimiseen perustuvaa vaikuttavuuden mittausmenetelmää.

Yksinkertaisemmat mittausmenetelmät vaikuttavat toistaiseksi johtavan parempiin tuloksiin kuin yksityiskohtaisemmat mittarit. Vaikuttavuuden mittausmenetelmät kehittyvät kuitenkin jatkuvasti, ja tilanne voi lähivuosina muuttua. The Upright Projectin kehittämä menetelmä on hieno esimerkki uusia teknologioita hyödyntävästä mittausmenetelmästä”, Annemari Kirppu huomauttaa.

Vaikuttavuussijoittamiselle on jatkuvasti kasvava kysyntä

Vaihtelevista vaikuttavuuden mittaamiskäytännöistä huolimatta yhdestä asiasta vastaajat ovat erittäin yksimielisiä: vaikuttavuus kiinnostaa pääomasijoitusrahastoihin sijoittavia rahastosijoittajia, kuten institutionaalisia sijoittajia ja perheyritysten sijoitusyhtiöitä. Vastaajien näkemyksen mukaan rahastosijoittajien kiinnostus vaikuttavuussijoittamiseen on kasvanut viime vuosina ja ennen kaikkea se tulee jatkossa vain lisääntymään. Tämä tarkoittaa lisääntynyttä kysyntää vaikuttavuussijoittamisen rahastoille ja lisää pääomasijoitusyhtiöiden painetta raportoida taloudellisten tulosten lisäksi myös vaikuttavuudestaan ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Euroopassa vaikuttavuussijoitusrahastojen perustamisen taustalla on usein perheyritysten sijoitusyhtiöt eli family officet ja myös säätiöt, jotka ovat olleet uranuurtajia ja alkuvaiheessa suurin rahastosijoittajaryhmä vaikuttavuusrahastoissa. Viimeisen neljän vuoden aikana institutionaalisten sijoittajien osuus kuitenkin on kasvanut eniten, mikä kertoo siitä, että rahastot ovat onnistuneet luomaan vaikuttavuuden lisäksi hyviä tuottoja”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Suomessa on jo monia innovatiivisia yrityksiä, joilla positiiviset vaikutukset ympäristöön tai yhteiskuntaan ovat kiinteä osa liiketoimintamallia. Odotamme Suomeen syntyvän lähivuosina pääomasijoittajien vaikuttavuusrahastoja eurooppalaisen trendin mukaisesti”, Annemari Kirppu päättää.

Lisätiedot:

Linkki tutkimuksen koosteeseen.

Annemari Kirppu
Pääomasijoittajat ry, analytiikka ja vastuullisuus
+358 50 361 6602
annemari.kirppu@paaomasijoittajat.fi

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
+358 40 546 7749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi