Suomalaiset pääomasijoittajat uskovat kotimaisten pk-yritysten kasvuun ja kehitykseen – koronakriisissä yrittäjiä autetaan myös lisärahoituksella

Pääomasijoittajat sijoittivat 720 miljoonaa euroa kasvuhaluisiin pk-yrityksiin vuonna 2019. Suomalaisten pääomasijoittajien sijoituksista yli 90 % tehtiin kotimaisten pk-yritysten kasvun vauhdittamiseen. Viiden vuoden aikana kasvuyrityksiin on sijoitettu yhteensä 4,3 miljardia euroa.

Viime vuoden aikana suomalaisiin kasvuhaluisiin pk-yrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin kerättiin varoja yhteensä 535 miljoonaa euroa suurilta institutionaalisilta sijoittajilta, kuten työeläkevakuutusyhtiöiltä ja muilta ammattimaisilta rahastosijoittajilta. Uusia rahastoja Suomessa keräsivät muun muassa CapMan Buyout, Juuri Partners ja Evolver.

Vuonna 2019 pääomasijoittajat sijoittivat 68 suomalaiseen kasvuyhtiöön yhteensä 720 miljoonaa euroa. Summasta 384 miljoonaa oli suomalaisilta pääomasijoittajilta ja se suuntautui 61 yritykseen.

Sijoituksista 61 % tehtiin yrityksiin, jotka tuottavat tuotteita ja palveluita yrityksille tai kuluttajille. Sijoituskohteena olivat muun muassa kevytyrittäjyyttä edistävä Ukko.fi, laivansuunnittelupalveluiden globaaliin kasvuun tähtäävä Foreship ja asuntokaupan kasvuraketti Bo LKV. Picosunin ALD-ohutkalvoteknologia mahdollistaa puolestaan tulevaisuuden teolliset ratkaisut uusilla huippuluokan pinnoitusmenetelmillä.

Pääomasijoittajien kohdeyritykset ovat normaalioloissa kasvaneet liikevaihdolla mitattuna kuusi kertaa ja henkilöstömäärällä 15 kertaa muita saman toimialan ja kokoluokan yhtiöitä vauhdikkaammin. Pääomasijoittajat tuovat kohdeyrityksilleen osaamista voimakkaaseen kasvuun, liiketoimintamallien uudistamiseen ja digitalisointiin sekä kansainvälistymiseen.

Koronakriisissä pääomasijoittajat ovat yrittäjien apuna ja tuovat lisäpääomia yhtiöihin

Koronakriisin keskellä pääomasijoittajien osaaminen valjastetaan koronakriisitilanteesta selviämiseen. Pääomasijoittajat auttavat kohdeyrityksiään antamalla apua ja tukea sekä rahoittamalla omistamiaan kohdeyrityksiä merkittävin lisäpanostuksin.

”Sulkutoimenpiteet kurittavat laaja-alaisesti myös kasvuhakuisia yrityksiä. Kyse on yrityksistä, jotka ennen koronaa ovat toimineet terveellä pohjalla, ja joiden kasvu on ollut merkittävää. Pääomasijoittajien omistamissa yhtiöissä työskentelee lisäksi yhteensä 94.000 työntekijää. Suomen talouskasvun kannalta on tärkeää, että nämä yritykset selviävät kriisiajan ylitse”, kommentoi Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Tesin, Pääomasijoittajat ry:n ja Business Finland Venture Capitalin pääomasijoittajille tekemän uuden markkinapulssikyselyn mukaan pääomasijoittajat kykenevät täyttämään kohdeyritysten rahoitustarpeet seuraavan vuoden aikana 58 %:ssa tapauksista. Lisäksi 41 %:lle yrityksistä on saatavilla ulkopuolista rahoitusta.

”Hälyttävää on kuitenkin se, että jopa yli 40 %:lla yrityksistä kassavarat ehtyvät seuraavan puolen vuoden aikana ilman lisärahoitusta ja että yli puolella kaikista kasvuyhtiöistä ulkopuolisen rahoituksen saaminen on vielä epävarmaa”, kommentoi Santavirta.

Finnveran Fast Track -takausmenettelyt saatiin komission päätöksellä kaikkien kasvuyhtiöiden käyttöön – seuraavaksi kasvatettava lainakokoja

Suomalaisille yrityksille suunnatut kriisiajan rahoitusinstrumentit eivät vastaa kaikkien kasvuyritysten tarpeisiin. Osa rahoitusvaihtoehdoista ei ollut myöskään kaikkien kasvuyhtiöiden käytettävissä EU:n toimimattoman pk-yrityksen määritelmän takia. Tähän ongelmaan on saatu pääomasijoitusalan tavoitteiden mukaisesti erinomainen parannus.

”Euroopan komissio hyväksyi 20.4.2020 tukiohjelman, jonka nojalla Finnveralta voi hakea koronavirusepidemian aiheuttaman kriisin takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille yrityksille takauksia sekä käyttöpääomaan että investointeihin. Finnveran Fast Track -takausjärjestelyt ovat nyt siis kaikkien, myös pääomasijoittajien kohdeyritysten, käytettävissä, mikä on upea uutinen”, iloitsee Santavirta.

Seuraavaksi Finnveran takaukset tulisi laajentaa myös yli miljoonan euron lainoihin.

”Suurempien ja Suomen talouskasvun kannalta tärkeiden työllistävien kasvuyritysten akuuttiin likviditeettiongelmaan tarvitaan käytännössä käyttöpääomarahoitusta ja tässä paras ratkaisu olisi Finnveran 80-90 %:n osuudella takaamat nopeat ja joustavat 1-10 miljoonan euron lainajärjestelyt”, esittää Santavirta.

“Tarvitsemme menestyviä, korkean tuottavuuden yrityksiä ja uusia innovaatioita myös tulevaisuudessa, ja tätä varten panoksia on jätettävä myös uudelleenrakentamiseen”, Santavirta alleviivaa.

Kasvuyhtiöiden saamat buyout-sijoitukset 2019

Markkinapulssin tulokset

Pääomasijoittajien ehdotukset kriisiajan ylittämiseksi

Lisätietoja:

Pia Santavirta

pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

+358 40 546 7749

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 94 000 työntekijää.
Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat