Suomalaisille startupeille uusi 250 miljoonan euron koronapaketti rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi 17.6. alkaen

Suomen hallitus päätti vuoden neljännessä lisätalousarviossa siitä, että startup- ja kasvuyrityksille suunnataan 250 miljoonan euron rahoituspaketti koronakriisin ylittämiseksi.  Julkisen sektorin panostuksin saadaan liikkeelle myös yksityiset pääomat, joten kokonaisrahoitus nousee jopa puoleen miljardiin seuraavan kahden vuoden aikana. Uusi Tesin hallinnoima Venture Bridge -rahoituspaketti on startupien haettavissa 17.6. alkaen.

Pääomasijoittajat ry on esittänyt työ- ja elinkeinoministeriölle, että aikaisen vaiheen ja kansainvälisen kasvuvaiheen startup-yhtiöille on rakennettava 250 miljoonan euron rahoitusohjelma kriisiajan ylittämiseksi. Ehdotus on nyt huomioitu Suomen hallituksen neljännessä lisätalousarviossa 2.6.2020 ja Tesille hallinnoitavaksi annettu rahoitusohjelma on käytettävissä kesäkuun puolivälin jälkeen.

Suomen innovaatio- ja startup-ekosysteemi on kehittynyt viime vuosina suurin harppauksin. Uutisoimme 20.5, että Suomi on jo toista vuotta peräkkäin Euroopan ykkönen, kun mitataan startup-yritysten saamia koti- ja ulkomaisia venture capital (VC) -sijoituksia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Saatujen sijoitusten suhteellinen määrä on myös pitkällä aikavälillä (2015-2019) Suomessa muuta Eurooppaa korkeampi.

Kokonaisuudessaan startupien saama rahoitus on yli nelinkertaistunut alle kymmenessä vuodessa, ja yltää jo yli puolen miljardin euron rahoitustasoon vuosittain. Rahoituspottia ovat kasvattaneet niin kotimaiset kuin ulkomaiset sijoittajat. Ulkomaisten sijoittajien osuus on noussut jo noin 60 %:iin kokonaisrahoituksesta.

Rahoituspaketti yhdistää julkisen ja yksityisen pääoman, ja sen avulla varaudutaan rahoituksen saatavuuden notkahdukseen

Lisätalousarvion ehdotukset vastaavat sekä Pääomasijoittajat ry:n ehdotuksia että Vihriälän työryhmän raportin suosituksia. Vihriälän raportissa todetaan, että suomalainen innovaatioekosysteemi on vahva, mutta koronakriisi uhkaa sitä. Tunnistetut ongelmat liittyvät siihen, että ulkomaiset sijoittajat saattavat vetäytyä takaisin kotimarkkinoilleen kriisitilanteessa. Tätä suurta rahoitusvajetta paikkaamaan on luotava siltarahoitusratkaisut kriisiajan ylittämiseksi. Ratkaisuksi esitettiin oman pääoman ehtoisia rahoitusratkaisuja. Kyse ei ole siis avustuksista vaan sijoituksista, jotka myös palauttavat pääomia valtiolle.

”Uudella oman pääoman ehtoisella rahoituspaketilla voidaan tukea vahvasti sitä tavoitetta, että Suomi pääsee kestävän talouskasvun uralle ja että lupaavimmat ja Suomen talouskasvun kannalta tärkeät startup-yritykset selviävät kriisin yli. Tämä on valtavan upea uutinen startup- ja teknologiayrityksille”, kommentoi Pia Santavirta Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Rahoituspaketti on suunnattu kansainvälisen kasvun startup-yrityksille

Rahoitusohjelmia on kaksi, joista ensimmäinen kohdistuu aikaisen vaiheen lupaaville startup-yrityksille ja jonka piiriin mahtuu noin 100-150 startupia. Toinen rahoitusohjelma suunnattaisiin noin 60 yritykselle, jotka ovat jo edenneet kansainvälisen kasvun vaiheeseen.

Rahoitusohjelmaan pääsy edellyttää, että rahoituskierrokselle osallistuu myös yksityinen sijoittaja 50 %:n osuudella. Yksityisten sijoittajien osuus siis tuplaa koronarahoituksen määrän.

Rahoitusohjelman kohteena ovat käytännössä katsoen kansainvälistä kasvua hakevat teknologiayritykset, jotka ovat jo aiemmin keränneet vähintään siemenrahoituskierroksen venture capital -sijoittajilta. Tällä halutaan varmistaa, että kyse on yhtiöstä, jolla on uskottava kasvusuunnitelma ja kyky edetä kohti suurempia kansainvälisen kasvun edellyttämiä sijoituskierroksia. Nämä kriteerit auttavat valikoimaan rahoitusohjelmaan ne yritykset, joille rahoituspaketti kannattaa Suomen talouskasvutavoitteiden näkökulmasta myöntää.

Uudella rahoituspaketilla varmistetaan myös rahoituskierrosten riittävä kokoluokka. Aikaisen vaiheen startup-yrityksille myönnettävä rahoitus on yksityisten sijoittajien osuuden kanssa alkaen 500 000 euroa ja enintään 4 miljoonaa euroa. Kansainvälisen kasvuvaiheen yrityksille lähtösijoitus on kolmesta miljoonasta eurosta jopa 50 miljoonaan euroon. Tesin osuus näissä sijoituksissa voi olla todennäköisesti noin 1,5 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon.

Rahoitusprosessia nopeuttaa yksityisten sijoittajien mukaantulo. Kun kokeneet yksityiset sijoittajat sijoittavat lisää kohdeyrityksiin, on myös julkisen sektorin helpompi tehdä sijoituspäätöksiä. Pienemmissä summissa päätökset voidaan tehdä jopa parissa viikossa. Suurimmissa sijoituskierroksissa on varauduttava 2-3 kuukauden arviointivaiheeseen.

Rahoitusta saatavilla jo 17.6. alkaen

Uutta Venture Bridge -siltarahoitusohjelmaa hallinnoi Tesi, jonka sijoitussalkku laajenee nyt myös aiempaa varhaisemmassa kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin. Tesi kasvattaa myös volyymiaan suuremmissa, myöhemmän vaiheen venture capital -kierroksissa muun muassa Euroopan investointipankin ja Tesin yhteistä ESIR-rahoitusohjelmaa hyödyntäen. Ohjelma käynnistyy 17.6.2020 ja Tesi julkaisee tarkemmat tiedot ohjelmasta pian verkkosivuillaan.

”Koronakriisin kurittamassa taloustilanteessa on katsottava pidemmälle tulevaisuuteen. Suomen on panostettava siihen, että meillä on kyky uudistua ja kilpailla kansainvälisesti teknologiaosaamisen johtajuudesta. Suomen hallituksen uudet linjaukset ja Tesin uusi rahoitusohjelma tukevat tätä tavoitetta. Me voimme nyt viestiä maailmalle, että Suomi on koronakriisistä huolimatta maa, jossa yritykset, sijoittajat ja osaajat voivat luoda maailmanluokan huippuyhtiöitä ja tänne kannattaa sijoittaa myös jatkossa”, iloitsee Santavirta.


Lisätietoja startup-yritysten rahoituksesta:
Mitä muuta lisätalousarviossa päätettiin yritystoimintaan liittyen?

Suomen hallituksen 5,5 miljardin euron neljännestä lisätalousarviopaketista yritystoiminnan edistämistä koskettivat muun muassa seuraavat:

 • 250 miljoonaa euroa Tesille (oman pääoman ehtoinen rahoitus ja rahastosijoitukset):
  • Uusi Venture Bridge-rahoitusohjelma kansainväliseen kasvuun tähtääville startup-yrityksille kansainvälisen rahoitusaukon paikkaamiseksi 17.6. alkaen. Oman pääoman ehtoinen rahoitus, ei avustus. Kokoluokaltaan alkaen 500.000 euroa per startup-yhtiö ja edellyttää yksityisen sijoittajan 50 %:n sijoitusosuutta.
  • Tesin keskisuurille yrityksille tarkoitettua vakautusohjelmaa jatketaan. Kohteena ovat yritykset, joilla on merkittävä työllisyysvaikutus, liikevaihtoa on ollut vähintään 10 milj. euroa Suomessa vuonna 2019 ja henkilöstömäärä yli 50. Vakausohjelman sijoitukset ovat kooltaan 1-10 miljoonaa euroa.
  • Pääomasijoitusrahastojen toimintakyky ja rahoituskapasiteetti varmistetaan tarvittaessa – erityisesti koronakriisin mahdollisesti pitkittyessä – rahastosijoituksin kotimaisiin venture capital ja buyout -rahastoihin, joista sijoitetaan edelleen startup- ja kasvuyhtiöihin.
 • 300 miljoonaa euroa uuteen Valtionkonttorin myöntämään yritysten kustannustukeen (avustukset):
  • Yritysten konkurssiaallon ja työpaikkojen menetyksen välttämiseksi sellaisille yrityksille, joiden toimialalla myynti on pudonnut vähintään 10 % ja yrityksen oma liikevaihto on laskenut vähintään 30 %. Tukea saa yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella todennäköisesti 100.000-200.000 euroa per yhtiö. Yritystukea koskeva laki annetaan eduskunnalle 4.6 ja tuki on käytettävissä, kun laki on voimassa. Tukeen oikeutetut toimialat määritellään lisäksi valtioneuvoston asetuksessa kesäkuussa.
  • Huom! Uuden kustannustuen käyttöönoton myötä suljetaan Business Finlandin ja ELY-keskusten kehittämisavustukset, joita ne tällä hetkellä myöntävät yrityksille koronatilanteen vuoksi. Business Finland ja ELY-keskukset käsittelevät kuitenkin kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet viimeistään 8.6.2020 klo 16.15. Tämän jälkeen Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä normaaleilla rahoitusvälineillään. ELY-keskusten myöntämien maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatukien hakuja ei kuitenkaan suljeta.
 • Business Finlandille (TKI-laina ja muut projektirahoitukset)
  • 300 miljoonaa euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -lainatoiminnan lisäämiseen työvoimavaltaisten alojen yrityksille. TKI-laina on tarkoitettu erityisesti muutostilanteen hallintaan, ja se olisi nykyisiä TKI-lainoja joustavammin hyödynnettävissä uuden liiketoiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen. Rahoituksessa ei ole toimialarajauksia ja rahoitusta voivat hakea kaikenkokoiset osakeyhtiöt (Oy, Oyj). Projektin koko on minimissään 150 000 euroa ja myönnettävän lainan rahoitustaso on 70 % projektin kokonaiskustannuksista. Yrityksen on kyettävä uskottavasti osoittamaan omarahoitusosuutensa projektille.
  • Lisäksi lisätalousarviossa ehdotetaan myönnettäväksi 60 miljoonaa euroa suurten yritysten veturiyrityskampanjan
  • Yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kumppanuusmallin pilotointiin myönnettäisiin 15 miljoonaa euroa.
  • Valmistavan teollisuuden uusien asiakkuuksien hankintaan vähähiilisyyteen perustuvilla markkinoilla Business Finlandille myönnettäisiin miljoona euroa.
 • Vaken ilmastorahastoa pääomitetaan 300 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi rahastolla on käytössä sijoituksiin Vake Oy:n osakeomistuksista jo saadut tuotot. Ilmastorahasto keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, digitalisaation edistämiseen sekä teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen.
 • ELY-keskusten kautta myönnettävään yritysten kehittämishankkeiden rahoitukseen esitetään 25 miljoonan euron lisäystä pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja yritysten investointivalmiuden ja -kyvyn aktivoimiseksi.
 • VTT:lle suunnattaisiin 20,7 miljoonaa euroa kvanttitietokoneen hankintaan ja 10 miljoonaa euroa valmistavan teollisuuden työpaikkojen palauttamiseksi Suomeen (esim. sähkönjakelun luotettavuus ja infrastruktuurin käytön tehostamista tukevia, uusia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja, joilla on merkittävää vientipotentiaalia).
 • Eri liiketoimintasektoreille esitetään lisäksi seuraavia määrärahoja:
 • Muut olemassa olevat tai tulossa olevat rahoitusjärjestelyt
  • Finnveran pk-yrityksille suunnatut takaukset ( Fast Track -menettely, Finnvera pk-takaus ja Finnveran alkutakaus).
  • Rahoitusjärjestely ravintoloille: Eduskunta on 26.5.2020 hyväksynyt ravintola-alan tukipaketin (HE 67/2020). Tukiviranomaisena toimii KEHA-keskus eli ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Tukipakettia ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin Euroopan komissio on sen hyväksynyt. Tästä syystä lain voimaantulon ajankohdasta säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella, kun hyväksyntä on saatu. Lisätiedot TEM tiedote 6.5.2020.
Lisätietoja:

Pääomasijoittajat ry
Toimitusjohtaja
Pia Santavirta
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
+358 40 546 7749

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 94 000 työntekijää.

Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat

Twitter | Facebook | Linkedin | Mediapankki | Tilaa uutiskirje