Suomen kilpailukykyä heikentävät kansallisen lainsäädännön ongelmakohdat paikallistettu

– säädösmuutoksella saavutettavissa satojen miljoonien kasvuruiske suomalaisille yrityksille

Valtiovarainministeriön eri sijoitusmuotojen verokohtelua selvittäneen työryhmän raportti julkistettiin eilen 4.5.2018. Laaja-alaisessa työryhmän loppuraportissa on esillä ratkaisu, joka toisi parhaimmillaan satoja miljoonia euroja yksityisiä pääomia yritysten kasvuun. Ehdotus edistäisi Suomen kilpailukykyä ja parantaisi yritysten rahoitus- ja kansainvälistymismahdollisuuksia merkittävästi Suomen hallitusohjelman mukaisesti.

Suomen kansallista lainsäädäntöä korjattiin viimeksi vuonna 2005 sen varmistamiseksi, että ulkomaiset sijoittajat voivat sijoittaa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin Suomen talouskasvun edistämiseksi. Sittemmin oikeuskäytäntö on johtanut siihen, että säännöksen alkuperäinen tarkoitus ei enää sellaisenaan toteudu.

Haaste koskee niin sanottuja ulkomaisia rahastojen rahastoja (fund of funds), joilla ei ole mahdollisuuksia sijoittaa suoraan suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin ilman tuplaverotuksen riskiä. Kansainvälisten rahastojen rahastojen merkityksen kasvaessa pääomasijoitusrahastojen varainkeruussa nykytilanne on muodostunut merkittäväksi Suomen kilpailukykyä heikentäväksi ongelmaksi. Ulkomaisten sijoittajien osuus startupien ja kasvuyritysten kasvua tukevien kotimaisten pääomasijoitusrahastojen varainkeruusta on tällä hetkellä Suomessa noin 30 %, kun Euroopassa osuus on keskimäärin 40 % ja Ruotsissa jopa 80 %.

On hyvin myönteistä, että työryhmän loppuraportissa nähdään perustelluksi muuttaa kansallista lainsäädäntöä siten, että ulkomaisia sijoittajia koskeva säännös ulotettaisiin koskemaan myös ulkomaisia rahastojen rahasto -rakenteita. Kyse on linjauksesta, joka tuo Suomeen satoja miljoonia euroja lisää yksityisiä pääomia kasvun tueksi,” kiittää Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Tarve säädösmuutokselle on akuutti erityisesti siksi, että huhtikuussa julkaistun Euroopan Komission ja Euroopan Investointirahaston (EIF) Pan-European Venture Capital rahastojen rahasto -ohjelman (VentureEU) kautta ryhdytään pian kanavoimaan 2,1 miljardia euroa jäsenvaltioiden pääomasijoitusrahastoihin ja 6,5 miljardia edelleen startupeihin ja kasvuyrityksiin.

Mittavan rahoitusohjelman varat ovat esimerkki pääomista, jotka olisi ehdottomasti saatava hyödynnettyä myös Suomessa. Ilman säädösmuutosta jäämme väistämättä jälkeen kansainvälisten pääomien houkuttelussa verrattuna muihin maihin, joissa vastaavia ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavia säädösesteitä ei ole,” jatkaa Santavirta.

Työryhmä selvitti hallitusohjelman tavoitteiden lisäksi mahdollisuutta lakimuutokseen, jonka myötä yleishyödyllisten yhteisöjen sijoituksia kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin käsiteltäisiin verotuksellisesti tasavertaisesti muihin sijoitusluokkiin nähden. Tällä hetkellä pääomasijoituksia käsitellään Suomessa muita sijoitusvaihtoehtoja epäedullisemmin eurooppalaisesta käytännöstä poiketen.

Yleishyödyllisten säätiöiden kohdalla työryhmä keskittyi vahvasti tarkastelemaan, voisiko säädösmuutos olla EU:n valtiontukisäännösten vastainen. Työryhmälle on kuitenkin esitetty uusi ratkaisumalli, joka ratkaisee myös säätiöitä koskevan ongelman ilman valtiotukiriskiä,” toteaa Santavirta.

Kyse on siitä, voivatko yleishyödylliset säätiöt sijoittaa kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin, vai jääkö säätiöiden ainoaksi mahdollisuudeksi sijoittaa ulkomaisiin pääomasijoitusrahastoihin. Arvion mukaan lakimuutoksen myötä säätiöiden sijoitusvarallisuudesta voitaisiin allokoida Suomeen jopa 400 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana edistämään Suomen kasvun ja työllisyyden tavoitteita. Ottaen huomioon, että säätiöt käyttävät sijoituksista saadut tuotot yhteiskuntaa eteenpäin vievään yleishyödylliseen toimintaan, voidaan säädösmuutoksella nähdä saavutettavan moninkertainen hyöty Suomelle.

Yksinkertainen muutos viivyttelemättä

Työryhmän raportin mukaan eräs vaihtoehto verotuksellisten ongelmakohtien poistamiseen olisi toteuttaa laaja-alainen pääomasijoitusrahastoja koskeva kokonaisuudistus.

Pääomasijoittajien mukaan nopein ja tehokkain ratkaisu olisi kuitenkin tehdä nykyisen tuloverolain 9.5 §:n soveltamisalaan lain alkuperäistä tarkoitusta vastaava muutos siten, että sekä ulkomaisia sijoittajia että myös kotimaisia sijoittajia koskevat ongelmat väistyisivät. Tämä muutos on yksinkertainen ja lainsäädäntöteknisesti helppo toteuttaa.

Laaja, vuosia kestävä uudistus ei ole tässä kilpailutilanteessa järkevä ratkaisu. Suomen on pysyttävä kasvuimussa mukana ja tämän vuoksi Suomen kilpailukyvyn edistämiseen ja yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamiseen liittyvien säädösmuutosten toteuttamisessa ei ole syytä viivytellä,” kiteyttää Santavirta.

Yhdymme vahvasti Suomen hallituksen vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan kirjattuun näkemykseen, jonka mukaan esteiden ja rajoitusten poistaminen yksityiseltä pääomalta olisi valtion näkökulmasta edullisin tapa lisätä yritysten kasvurahoitusta ja samalla edistää pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä. Tämä tuo lisää verotuloja ja luo uusia työpaikkoja syntyneen kasvun tuloksena,” Santavirta perustelee.

Säädösmuutos on suomalaisen elinkeinoelämän laajasti tukema. Myös esimerkiksi elinkeinoministeri Mika Lintilä on antanut tukensa niin rahastojen rahastoja kuin yleishyödyllisiä säätiöitä koskevien haasteiden korjaamiseksi.

Säädösmuutostarpeen sisältö lyhyesti
  • Koskettaa tuloverolain 9.5 §
  • Kaikkia kotimaisia ja ulkomaisia kommandiittiyhtiömuotoisen vaihtoehtorahaston sijoittajia  verotettaisiin tällaisesta rahastosta saadusta tulosta vain silloin, jos tulo olisi myös suoraan saatuna ollut veronalaista
  • Ehdotus on nykyisen verojärjestelmän mukainen, tarkkarajainen sekä teknisesti helppo toteuttaa

Valtiovarainministeriön tiedote 4.5.2018

Työryhmäraportti: Eri sijoitusmuotojen verokohtelu

Lisätiedot

Suomi jää jälkeen kansainvälisten pääomien houkuttelussa (Pääomasijoittajat 14.4.2018)

10 asiantuntijaa: Suomi tarvitsee yksityiset pääomat startupien ja kasvuyritysten käyttöön (Pääomasijoittajat 14.4.2018)

Pia Santavirta

Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja

+358 40 546 7749

pia.santavirta@paaomasijoittajat

Kuvat

Pääomasijoittajien kuvapankki


Pääomasijoittajat ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä. Lisätietoja: www.paaomasijoittajat.fi.

Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat