Sijoittajahaku


Ab Kelonia Placering Oy

Ab Kelonia Placering Oy is an independent investment company owned by Swedish-speaking foundations in Finland. Our main target is to invest in top quality private equity funds in the Nordic area.

Aboa Venture Management Oy

Aboa Venture Management Oy hallinnoimista rahastoista uusia sijoituksia tehdään Länsi-Suomen Pääomarahasto Oy:stä ja Kasvattajarahasto Ky:stä.

Rahastot keskittyvät sijoituksissaan liiketoimintansa jo käynnistäneisiin yrityksiin sekä sellaisiin aloittaviin yrityksiin, joilla on selkeä ansaintalogiikka ja joiden johdolla on näyttöä liiketoimintasuunnitelmien menestyksekkäästä toteuttamisesta.

Tekemämme sijoitukset ovat kooltaan tyypillisesti 500.000-3.000.000 euroa ja tavanomainen yhdistelmä on sijoitus osakepääomaan ja pääomalaina. Haluamme olla merkittävä vähemmistöomistaja siten, että enemmistön yhtiöstä omistavat yrityksessä työskentelevät yrittäjät.

Access Capital Partners

Rahastosijoitukset. Yhtiö perustettu 1999, hallinnoitavat pääomat EUR 8,5 miljardia.

Adelis Equity Partners

Adelis Equity Partners perustettiin vuonna 2012 päämääränä nouseminen johtavaksi Pohjoismaisiin keskisuuriin yrityksiin keskittyväksi pääomasijoitusyhtiöksi. Omistajina olemme asiantuntevia ja aktiivisia. Pyrimme avoimuuteen ja kunnioitamme niiden yritysten erityispiirteitä, joihin sijoitamme.

Sijoitamme keskisuuriin pohjoismaisiin yrityksiin, joilla on huomattavaa kehityspotentiaalia. Meille kehityspotentiaali tarkoittaa orgaanista tai yritysostoihin perustuvaa kasvua, operationaalisia parannuksia tai toimintojen strategista uudelleensuuntaamista. Pidämme monimutkaisista tilanteista joissa voimme hyödyntää laajaa kokemustamme. Keskitymme pääsääntöisesti seuraaviin toimialoihin: liiketoimintapalvelut, niche teollisuustuotteet, kuluttajasektori ja terveydenhuolto (mukaan lukien medtech ja pharma).

Me takaamme intressien yhdenmukaisuuden yhtiön johdon, hallituksen sekä omistajien välillä. Yhdessä johdon sekä hallituksen kanssa kehitämme yritykselle pitkän aikavälin suunnitelman. Suunnitelman toteuttaminen on pääasiallisesti johdon tehtävä. Adelis tukee johtoa hallitustyön kautta sekä osallistumalla tiettyihin projekteihin.

Altor Equity Partners

Niko Mokkila

niko.mokkila@altor.com
+358968294714
http://www.altor.com/

Armada

Tarjoamme lainamuotoista rahoitusta yritysten kasvuun ja yritysostojen rahoitukseen pienille ja keskisuurille yrityksille.

 

Aura Capital Oy

Founded 1997, Aura Capital is one of the few private venture capital firms in Finland. From its inception Aura Capital has had a pleasure to invest in over 30 companies. Today Aura Capital focuses to manage its existing portfolio and thus makes no new investments.

http://www.auratum.com

Jarmo Malin

jarmo.malin@auratum.com

02-6516 6600

Bocap Private Equity Oy

Bocap on suomalainen riippumaton pääomasijoitusyhtiö. Missionamme on vauhdittaa kilpailukykyisten suomalaisten pk-yritysten kotimaista ja kansainvälistä kasvua. Sijoitamme yhtiöihin pääosin osakeannin kautta vähemmistösijoituksen muodossa. Sijoitamme oman pääoman ehtoisesti tyypillisesti 2–10 milj. euroa kerrallaan. Toimimme aktiivisena kumppanina tyypillisesti yrityksille joiden:

– Omistus on pääosin yrittäjien käsissä ja toiminta vakiintunutta

– Liikevaihto on vähintään 4 milj. euroa ja korkeintaan 50 milj. Euroa ei toimialarajoitteita

– Liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut ja tulee olemaan voimakasta

– Tavoitteena on moninkertaistaa kasvu seuraavien 2 – 5 vuoden ajan

www.bocap.fi

LinkedIn: Bocap Group

Julianna Borsos

julianna@bocap.fi

0503863530

 

Butterfly Ventures

Butterfly Ventures sijoittaa nopean kasvupotentiaalin omaaviin siemenvaiheen yrityksiin laiteinnovaatioiden (hardware) ja syvän teknologian (deep tech) alueella, Suomessa, Pohjoismaissa ja Balttiassa. 80 %:lla sijoituskohteistamme ei ole liikevaihtoa sijoitushetkellä. Sijoituksen jälkeen keskitymme markkinatarpeen validointiin sekä ansaintamallin rakentamiseen ja validointiin. Noin 6 kuukautta sijoituksemme jälkeen suurimmalla osalla sijoituskohteistamme on liikevaihtoa.

www.butterfly.vc

 

Ville Heikkinen, Matti Kanninen, Juho Risku

ideas@butterfly.vc

Canelco Capital Oy

Canelco on kotimainen pääomasijoitusyhtiö, joka toimii ammattisijoittajien varainhoitajana ja yritysten strategisena kehittäjäkumppanina. Sijoitustoiminnassaan Canelco keskittyy pk-yritysten johdon yritysostoihin ja muihin yritysjärjestelyihin.

http://www.canelco.fi

Outi Ropponen

outi.ropponen@canelco.fi

 

CapMan Oyj

CapMan Buyout on Pohjoismaiden suurin keskisuuriin listaamattomiin yrityksiin erikoistunut sijoitustiimi. Tiimiin kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja sillä on 28 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä 74 sijoitusta ja 55 irtautumista vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

CapManin Growth Equity -tiimi etsii aktiivisesti voimakasta kasvua tavoittelevia yrityksiä tehden niihin merkittäviä, usean miljoonan vähemmistösijoituksia ja kehittäen aktiivisena omistajana niiden arvoa markkinatuottoa keskimääräistä enemmän. Tällä hetkellä CapMan on kasvusijoittajana yhteensä kuudessa pohjoismaalaisessa listaamattomassa yrityksessä.

www.capman.com

Twitter: @CapManPE

LinkedIn: CapMan

Pia Kåll, Buyout

pia.kall@capman.com

+358 207 207 555

 

Juha Mikkola, Growth Equity

juha.mikkola@capman.com

+358 50 590 0522

Conor Venture Partners Oy

Conor on aktiivinen aikaisen vaiheen teknologiasijoittaja. Haemme kohteemme Pohjoismaista ja Baltiasta ja autamme kansainvälisen kasvun suunnittelussa ja toteutuksessa. Olemme aktiivinen syndikoiva partneri globaaleille Venture rahastoille ja luotettava kumppani suomalaisille aikaisen vaiheen sijoitusrahastoille. Conorin menestys perustuu yrittäjien vaurastumiseen onnistuneen kasvun kautta.

 

http://www.conor.vc

Twitter: @conorVC

Jari Mieskonen

jari@conor.vc

+358 50 5636992

Dasos Capital Oy

Vuonna 2005 perustettu suomalainen Dasos Capital Oy on johtava metsiin erikoistuneiden pääomasijoitusrahastojen neuvontayhtiö Euroopassa ja Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) jäsen. Yhtiömme toimii Helsingin Ruoholahdessa.

http://www.dasos.fi

Nina Forsman-Haapaniemi

nina.forsman@dasos.fi

 

EduImpact Venture Capital Oy

EduImpact Fund tulee aikanaan sijoittamaan koulutusalan varhaisen vaiheen sekä kasvuvaiheen yrityksiin, joiden tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit ovat kansainvälisesti skaalattavia, omaperäisiä ja pedagogisesti edistyksellisiä. Kohdeyritysten tulee tutkimuksen avulla osoittaa asiakkailleen tuotteiden/palveluiden pedagogiset, taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt. Lisäksi edellytämme, että johtohenkilöt osoittavat erinomaista kasvuyrityksen johtamisosaamista sekä kunnianhimoa ja omistautumista työtään kohtaan. EduImpact Fund on myös ns. vaikuttavuussijoittamiseen keskittyvä rahasto. Tämä tarkoittaa sitä, että edellytämme jokaiselta sijoituskohteeltamme sitoutumista yhtiön sosiaalisen vaikuttavuuden säännölliseen ja systemaattiseen mittaamiseen, jotta voimme varmistua yritysten tekevän ”oikeita asioita” asiakkaidensa suuntaan. Tämän lisäksi vaikuttavuuden mittaamisen tarkoituksena on parantaa yritysten markkinoitavuutta, skaalautuvuutta sekä myyntiä, ja siten parantaa kohdeyritysten yritysarvoa. Rahasto sijoittaa sääntöjensä mukaan EU28 -alueelle, mutta pääosin kohdesijoitusmaina ovat Suomi, muut Pohjoismaat sekä Baltia. Rahasto tekee tiivistä yhteistyötä xEdu -yrityskiihdyttämön kanssa, joka on vienyt lähes 50 suomalaista ja eurooppalaista koulutusalan varhaisen vaiheen sekä kasvuvaiheen yritystä liiketoiminnan seuraavalle tasolle. Näistä yhtiöistä parhaat ovat päässeet jo hyvin merkittävään kansainväliseen kasvuun ja siten kansainvälisten koulutusalan VC-rahastojen sijoituskohteiksi. Vastaavaa kehitystä odotamme kaikilta xEdu:n kiihdyttämöyrityksiltä kuten myös aikanaan EduImpact Fundin sijoituskohteilta.

Marko Kyyrönen

+358445069740

marko.kyyronen@eduimpact.fi

EQT Partners Oy

EQT on kansainvälinen vastuullinen sijoittaja ja omistaja. EQT:n rahastoihin on sijoitettu noin 35 miljardia euroa. EQT teki ensimmäisen sijoituksensa Suomeen vuonna 1996 ja toimisto Helsinkiin perustettiin vuonna 1999. EQT:n rahastot ovat tähän päivään mennessä sijoittaneet suomalaisiin yhtiöihin noin 1,7 miljardia euroa ja EQT:n nykyiset omistusyhtiöt työllistävät Suomessa yhteensä yli 10 000 ihmistä. EQT:n nykyisiä suomalaisia omistuksia ovat mm. Terveystalo, Musti & Mirri ja Touhula.

EQT on vastuullinen ja pitkäjänteinen omistaja, joka on sitoutunut omistamiensa yhtiöiden kehittämiseen laajaa teollisten neuvonantajien verkostoaan hyödyntäen. EQT:n missio on säilynyt vuosikymmenten ajan samana – tavoitteena on luoda arvoa keskisuurissa ja suurissa yrityksissä investoimalla niihin ja auttamalla niitä kehittymään erinomaisiksi, alansa johtaviksi yrityksiksi.

EQT is a leading alternative investments firm with approximately EUR 35 billion in raised capital across 22 funds. In 1996, the first investment was made in Finland and in 1999, EQT opened its Helsinki office. EQT Funds have invested approximately EUR 1,7 billion in Finnish companies, and today Finnish portfolio companies have more than 10.000 employees. The current portfolio include Terveystalo, Musti & Mirri and Touhula. EQT is a responsible and a long-term owner, committed to develop the companies with the support of extensive EQT Industrial Advisors network. EQT’s mission has remained the same since 1994 – EQT invests in good companies across the world to help them develop into great and sustainable companies.

www.eqt.fi

Twitter: @eqt

LinkedIn: EQT Partners

Jarkko Murtoaro

jarkko.murtoaro@eqtpartners.com

 

Essedel Capital Partners Oy

Investment and finance company Essedel Oy was incorporated in 1997 with a target to actively work in the field of private equity investments, finance and strategic consultation in projects located in Russia and Finland. We typically invest in equity capital of companies, acquiring anything from significant minority to control stakes. We use our vast experience from international and Russian market together with financial and strategic resources to develop our portfolio companies in good cooperation with their management.

www.essedel.com

Andrei Novitsky

andrei.novitsky@essedel.com

+358 50 5676676

Evolver Investment Group Oy

Evolver auttaa vakiintuneita listaamattomia PK-yrityksiä saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Sitoutuneena omistajana tarjoamme yrityksellesi osaamista, pääomaa ja työkaluja liiketoimintasi kehittämiseen ja laajentamiseen. Tehtävämme on toimia Evolver-yhtiöiden kehityksen vauhdittajana. Oikeanlaisen strategian ja johtamisen sekä oikeiden työkalujen avulla realisoimme yrityksesi potentiaalin. Keskitymme luomaan arvoa yhdessä yritysten johdon kanssa, mitä kautta kiihdytämme yritysten arvonnousua sekä luomme niiden omistajille mahdollisuuden poikkeuksellisiin tuottoihin.

FIM Pääomarahastot Oy

Mirva Anttila

mirva.anttila@fim.com

+358961346476

Finesco Capital Oy

Kasvuvaiheen yrityksiin sijoittava

www.finesco.fi

Green Campus Innovations

The new market-driven business model of Green Campus Innovations includes incubation, acceleration and seed investment activities.

Transparent and professional End-to-End commercialization process of the Lappeenranta University of Technology research results.

www.greencampusinnovations.fi

Guida Invest Oy

Guida Invest Oy tekee tasesijoituksia erityisesti siemenvaiheen yrityksiin. Sijoittajastrategiamme on yrittäjälähtöinen – olemmehan itsekin kasvuyrittäjiä ja ymmärrämme kasvavavn yrityksen haasteet. Toteutamme yrittäjän puolesta myös rahoituskierroksia. Sijoittajille järjestämme mahdollisuuden luotettavasti hajauttaa rahoitusriskiä useiden seed-vaiheen yritysten kautta. Guida on osa Divest Group –nimistä palveluliiketoiminnan konsernia. Tuotamme talous-, tilitoimisto-, myynti-, asiakaspalvelu- ja kansainvälistymispalveluita 14 vuoden kokemuksella.

www.guida.fi

Antti Miettinen

antti.miettinen@guida.fi

Helmet Capital Oy Ab

Helmetin tiimillä on laaja ja pitkäaikainen kokemus usealta eri teollisuuden alalta ja lukuisista yrityksistä, joissa he ovat toimineet eri kokoisten yritysten johdossa ja moninaisissa liiketoiminnan johtotehtävissä. Lisäksi tiimin jäsenillä on runsaasti kokemusta erilaista yritysjärjestelyistä sekä Suomessa että ulkomailla. Tuskin tulee vastaan tilannetta, joka olisi uusi. Helmet tuo mukanaan jokaiseen sijoituskohteeseensa kokeneen tiimin, joka osallistuu aktiivisesti yrityksen hallitus- ja työvaliokuntatyöskentelyyn sekä on aina käytettävissä yritysjohdon apuna. Tukea on tarjolla uusien mahdollisuuksien ja mahdollisten ongelmatilanteiden kohdalla, joita muutoksiin ja kasvuun aina liittyy. Helmet on aktiivinen ja osallistuva omistaja ja jokaisessa kohteessa on mukana kolme Helmetin edustajaa, jotka valitaan aina kunkin yrityksen toimialan ja tilanteen mukaan. Aktiivisen tiimin lisäksi koko Helmetin organisaatio ja laaja yhteistyöverkosto on käytettävissä kohdeyrityksen tarpeisiin. Vain oikeanlaisella osaamisella varmistetaan kannattava kehitys, kasvu ja yrityksen arvonnousu – teollinen kokemus tasoittaa tietä ja nopeuttaa tavoitteiden saavuttamista.

https://www.helmetcapital.fi/

LinkedIn: Helmet Capital

Sampo Ahonen

sampo.ahonen@helmetcapital.fi

0405201090

Icebreaker.vc

Icebreaker.vc on venture capital -rahasto ja -yhteisö kirkkaimmille mielille. Tiimimme ja sadat yhteisömme jäsenet auttavat sinua aloittamaan tai liittymään startup tiimiin ja rakentamaan teknologiayrityksen. Teemme sijoituksia enkeli- ja seed-vaiheissa.

http://www.icebreaker.vc

Riku Seppälä

riku@icebreaker.vc

Innovestor Ventures

Innovestor Ventures sijoittaa pääasiassa varhaisen vaiheen teknologiayhtiöihin, joilla on jo näyttöä tuotteen tai palvelun kysynnästä ja kansainvälisestä kiinnostuksesta. Sijoitamme miltei kaikille teknologia-alueille. Innovestorin tiimi yksi kokeneimmista start-up sijoitustiimeistä Pohjoismaissa. Uskomme, että kokemuksemme kautta pystymme auttamaan myös sinun yritystäsi kasvussa ja kansainvälistymisessä.

Intera Partners

Intera Partners on suomalainen yritysten kasvuun keskittyvä, vastuullinen pääomasijoittaja. Intera Partners on perustettu vuonna 2007 ja sen omistaa yhtiön avainhenkilöstö. Intera Partnersin hallinnoimien rahastojen sijoittajina on johtavia pohjoismaisia ja eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia.

Intera pyrkii kasvattamaan kohdeyritystensä liikevaihtoa merkittävästi. Kasvu voi olla sekä orgaanista että yritysostoihin perustuvaa. Tavoitteena on sijoituskohteiden strategisen aseman selkeä vahvistaminen, joka tapahtuu usein kansainvälistymisen kautta. Kohdeyritysten operatiivisella johdolla, jota Intera tukee kaikin mahdollisin keinoin, on tässä työssä keskeinen rooli. Johto on myös poikkeuksetta yritystensä merkittävä omistaja ja yhtiöiden henkilöstön omistus räätälöidään kuhunkin sijoitustilanteeseen ja yritysten kasvuvaiheeseen sopivaksi.

Interan tehtävänä on varmistaa kullekin kohdeyritykselle suunnitellun liiketoimintastrategian toteutuminen sekä mahdollistaa siihen tarvittavat taloudelliset resurssit. Strategian toteuttamista edistetään ammattimaisella hallitustyöskentelyllä, jota varten Intera rekrytoi yhdessä yrittäjäkumppaniensa kanssa kunkin kohdeyrityksen kehitysvaiheeseen parhaiten soveltuvat hallituksen jäsenet.

Erityistä lisäarvoa Intera voi tarjota vaativissa muutostilanteissa kuten yrityskaupoissa, toimialajärjestelyissä ja sukupolvenvaihdostilanteissa. Interan avainhenkilöt ovat olleet mukana useiden menestystarinoiden luomisessa yhdessä yrittäjäkumppanien kanssa.

www.interapartners.fi

Inveni Capital Oy

Inveni Capital offers entrepreneurial venture capital to life science companies in Northern and Central Europe.

Inveni Capital, established in 2007, is a life science focused venture capital firm. Inveni Capital invests in early to growth stage pharmaceutical development and medical technology companies in Northern and Central Europe.

Inveni Capital has offices in Helsinki, Finland and Munich, Germany.

http://www.invenicapital.com/

Markku Fagerlund

mfagerlund@invenicapital.com

Inventure

Inventure is a leading early-stage venture capital company in the Nordics. Over the past 10 years we have been working with some of the best entrepreneurs in Finland, the Nordics and the Baltics, supporting innovative start-ups and high tech companies. We are continuously looking for the brightest ideas to turn them into global superstars.

inventure.fi

Twitter: @InventureVC

Linkedin: Inventure

Lauri Kokkila

lauri@inventure.fi

 

IPR.VC

IPR.VC sijoittaa alkavan vaiheen digitaalisten sisältöjen pk-yrityksiin, jotka tuottavat tv-ohjelmia, elokuvia, pelejä, animaatiota, internet- ja mobiilisisältöjä tai muuta lisensoitavaa mediasisältöä. Sijoitukset voivat olla laina- tai osakepääomamuotoisia sijoituksia mediaoikeuksiin tai niitä kehittäviin yhtiöihin. Sijoitettavat summat ensisijoituksiin ovat 0,5-1 miljoonaa euroa.

Juuri Partners Oy

Juuri Partners on vuonna 2015 perustettu suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa, joilla liikevaihto on noin 5-50 miljoonaa euroa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus sekä velkarahoitus. Rahoitusrakenne suunnitellaan yhtiön tarpeen ja lähtökohtien perusteella. Rahaston yksittäisen sijoituksen koko on noin 3 – 8 miljoonaa euroa.
Juuri Partners tukee yrittäjiä/omistajia yrityksen kehittämisessä ja kasvattamisessa sekä rahoittajana että yritykseen voimakkaasti sitoutuneena ulkopuolisena sparraajana. Juuri Rahaston kohdeyrityksissä enemmistöomistajina jatkavat yrittäjät/omistajat hyötyvät yhteisesti aikaan saadusta omistaja-arvon kasvusta.

www.juuripartners.fi

Twitter: @JuuriPartners

LinkedIn: Juuri Partners Oy

Anita Ojala

anita.ojala@juuripartners.fi

040-8262085

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Mikko Räsänen

mikko.rasanen@ilmarinen.fi

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Karita Meling

karita.meling@elo.fi

Korkia Private Equity Oy

Korkia syntyi kun finanssipalveluyhtiö Wallstreet ja konsulttiyhtiö Eera yhdistivät voimansa vuonna 2017. Yhdistämme ainutlaatuisella tavalla sijoittamisen, yritysten kehittämisen ja rahoittamisen. Nautimme ongelmanratkaisusta ja siitä, että voimme osaamisellamme mahdollistaa asiakkaillemme menestyksekkään tulevaisuuden.

Hallinnoimme ja toimimme neuvonantajana pääomarahastoissa, jotka sijoittavat uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen.

https://www.korkia.fi/

Janne Mielck

janne.mielck@korkia.fi

Korona Invest Oy

Korona Invest on pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin erikoistunut pääomasijoittaja. Perustamisvuoden 2006 jälkeen olemme keränneet kolmeen rahastoon 155 miljoonaa euroa.

Sijoitamme kasvukykyisiin ja -haluisiin liikevaihdoltaan 2-20 M€ kokoisiin yhtiöihin, joissa on osaava ja sitoutunut johto ja uskottava kasvusuunnitelma. Yhtiöillä pitää olla mahdollisuus saavuttaa vahva markkina-asema. Toimialoina meitä kiinnostava tietointensiiviset palvelut, kiertotalous, ympäristö ja rakentaminen sekä julkisen ja yksityisen sektorin tai kolmannen sektorin rajapinnassa olevat hankkeet. meillä on näyttöä onnistuneiden kasvutarinoiden toteuttamisesta. Olemme tehneet 25 sijoitusta, joista 17 on myyty. Irtautumisista 15 on mennyt suunnitelmien mukaan tai paremmin.

Käärimme hihat ja raivaamme esteitä sijoituskohteidemme kannattavalta kasvulta. Olemme toteuttaneet lukuisia yrityskauppoja ja toimialajärjestelyjä. meillä on kokemusta myös liiketoimintojen yhtiöittämisestä ja sukupolvenvaihdosten toteuttamisesta sekä muista vaativista muutostilanteista. Tavoitteenamme on turvata kestävä kasvu kaikissa investoinneissamme. Lähestymistapamme on joustava ja voimme olla mukana vähemmistö- tai enemmistöomistajana.

www.koronainvest.fi

Juho Mäkiaho

juho.makiaho@koronainvest.fi

+358 40 962 7662

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Lifeline Ventures

Lifeline Ventures is a Finland-based early-stage venture capital firm founded by serial entrepreneurs. We invest in strong founders in sectors we know by heart from our experience as entrepreneurs. Our goal is to be the first person the entrepreneur reaches out to in times of trouble and joy. So far, we have invested in 70+ companies including category-leaders such as Applifier, Varjo, Moves, Supercell, uBiome, Smartly.io and ZenRobotics.

www.lifelineventures.com

Timo Ahopelto

timo@lifelineventures.com

 

Loudspring Oyj

Loudspring is a company group focused on saving natural resources, with offices in the Nordics and California. The Loudspring companies are active on global markets in five sectors: energy, real estate, fashion, food and manufacturing. Loudspring management consists of company builders combining positive environmental impact with business for over a decade.

www.loudspring.earth

Twitter: @loudspring

Timo Linnainmaa

timo.linnainmaa@cleantechinvest.com

+358 50 581 0583

Maki.vc

Maki.vc on 70 miljoonan euron rahasto, joka tekee siemen- ja A-kierroksen sijoituksia alkuvaiheen lupaavimpiin teknologiayrityksiin. Yhtiön päämarkkina on Pohjoismaat, mutta etsimme tiimejä, joilla on potentiaalia mullistaa markkinoita kotipaikasta, toimialasta ja teknologiasta riippumatta. Rahaston takana on ainutlaatuinen joukko sijoitusammattilaisia, family office -toimijoita, yksityissijoittajia ja instituutioita. Olemme rakentamassa vahvaa yhteisöä, joka antaa parasta mahdollista tukea Pohjoismaista ponnistaville teknologiayrittäjille.

www.maki.vc

Twitter: @MakiVentures

LinkedIn: @Maki.vc

 

Paavo Räisänen

paavo@maki.vc

0407738363

MB Rahastot Oy

MB Rahastot on vuonna 1988 perustettu johtava keskisuuriin liiketoimintoihin pääasiassa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa keskittyvä suomalainen pääomasijoittaja. Kohdeyhtiömme ovat kasvavia vahvan kilpailuaseman omaavia toimijoita, joilla on potentiaalia kasvuun orgaanisesti tai yritysostoin, markkina-aseman tai arvoketjun laajentamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen. Käytännössä kasvua haetaan esimerkiksi uusilla liiketoimintamalleilla, investoinneilla sekä strategian terävöittämisellä. Liikevaihtoa yhtiöillämme on tyypillisesti 20-200 miljoonaa euroa. Olemme aktiivinen enemmistöomistaja ja teemme sijoitukset yhdessä kohdeyhtiön johdon kanssa.

Tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa on vuonna 2016 aloittanut MB:n viides pääomarahasto ja yhteensä MB hallinnoi noin 0,5 miljardin euron pääomasijoitusrahastoja. Rahastosijoittajinamme ovat pääasiassa suurimmat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat. Lue lisää nettisivuiltamme:

http://www.mb.fi 

Twitter: @MBRahastot

LinkedIn: MB Funds

Juha Tukiainen

juha.tukiainen@mb.fi

0913101313

Midinvest Management Oy

Nexit Ventures

Nexit Ventures Oy on B2B markkinaan ja digitaaliseen disruptioon keskittynyt pääomasijoittaja. Helsingissä ja Kalifornian Piilaaksossa toimiva Nexit Ventures sijoittaa pohjoismaisiin kasvuyrityksiin sekä tukee niiden kasvua ja kehitystä käytännönläheisellä otteella.

Globaalisti verkottunut Nexit Ventures on tehnyt useita irtautumisia Yhdysvalloissa, jossa on maailman merkittävimmät teknologiayhtiöiden yritysjärjestelyiden markkinat. Nexitin tuella nopeasti kasvaneita ja kansainvälistyneitä yhtiöitä ovat ostaneet mm. Google, Hewlett-Packard, Nvidia, Akamai, Docomo, UL ja IDT.

Nexit Venturesin rahaston sijoittajien joukossa on useita teknologia-alan kansainvälisiä vaikuttajia ja menestyneitä yrittäjiä.

http://www.nexitventures.com

Twitter: @ArtturiTarjanne

LinkedIn: Nexit Ventures

Artturi Tarjanne

artturi.tarjanne@nexitventures.com

+358400692992

Nordia Management Oy

Nordia Rahasto tekee vähemmistösijoituksia kasvaviin terveys-, hyvinvointi-, vapaa-ajan- ja matkailupalveluja tarjoviin yrityksiin. Osallistumme aktiivisesti yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä yrityksen pääomistajien ja toimivan johdon kanssa. Rahastolla on lähes 30 vuoden kokemus vapaa-ajan ja hyvinvointialan yrityksistä.

www.nordiamanagement.fi

Kalle Lumio

kalle.lumio@nordiamanagement.fi

0105249210

Nordic Capital

Nordic Capital on Pohjoismaiden johtava pääomasijoittaja, joka on sitoutunut luomaan vahvempia ja kestäviä liiketoimintoja operatiivisen kehittämisen ja transformatiivisen kasvun avulla. Nordic Capital keskittyy valittuihin alueisiin ja toimialoihin, joista sillä on vankkaa kokemusta ja todistetusti hyviä tuloksia. Tärkeimpiä toimialoja ovat terveydenhuolto, teknologia ja maksut, rahoituspalvelut, teollisuustuotteet ja -palvelut sekä kuluttaja- ja vähittäiskauppa. Keskeisiä alueita ovat Pohjoismaat ja Pohjois-Eurooppa sekä terveydenhuolto maailmanlaajuisesti. Perustamisvuodesta 1989 lähtien Nordic Capital on investoinut 12 miljardia euroa yhdeksän rahaston kautta. Nordic Capitalin rahastot sijaitsevat Jerseyssä ja niitä neuvovat asiantuntijayritykset, joiden kotipaikat ovat Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

www.nordiccapital.com

Nordic Game Ventures

We grow great companies and secure future jobs while profiting from the greatest Nordic export industry success in ages, the games industry, which will show continued growth for at least five to ten years. While doing this, we get additional leverage by focusing on a single, geographically delimited industry. We use our unique advantages to the outmost, as the games industry really is special, a challenge for most investors, not just for lack of industry background or networks. Nordic Game Ventures is founded by ten Nordic games entrepreneurs and gamer entrepreneurs, a true representation of smart capital. Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden are all represented by our early partners.

https://nordicgameventures.com

Nordic Mezzanine

Nordic Mezzanine provides mezzanine financing for buyouts, growth and capital restructuring. It is the management company of dedicated mezzanine funds with prime institutional investors from Nordic Countries and Continental Europe, including some of the largest institutions in the region. The latest fund, Nordic Mezzanine Fund III, was closed in 2009 with commitments amounting to EUR 240 million. Currently the total funds under management amount to over 480 million euros.

Nordic Mezzanine is independent from any financial institution. It is managed by an experienced team backed by a strong board of advisers, consisting of prominent industrialists and bankers.

With offices in Helsinki and London and main regional focus in the Nordic area, German speaking countries and the Benelux, Nordic Mezzanine has arranged mezzanine financing for major transactions of leading European private equity investors.

Nordic Mezzanine is keen to support proven management teams and invest together with high class private equity houses, institutional investors and banks in attractive investee companies with ability to generate cash flow and growth.

Nordic Mezzanine focuses on mid-market transactions with an enterprise value between EUR 50 and 500 million. Focus regions are the Nordic Countries, Germany, Austria, Switzerland, the Netherlands and Belgium. The typical investment in a single transaction ranges between EUR 10 to 40 million.

http://www.nordicmezzanine.com

Nordic Option Oy

Nordic Option Oy on vuonna 1994 perustettu osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, joka tekee pääomasijoituksia pieniin ja keskisuuriin toimintansa jo vakiinnuttaneisiin lupaaviin kasvuyrityksiin Pohjois-Suomessa. Ensisijoituksen koko kasvuyrityksiin voi olla 0,5-2 m€. Rahastolla ei ole erityisiä toimialarajoitteita kiinteistösijoituksia lukuun ottamatta.

http://www.nordicoption.fi

Toimitusjohtaja Jaakko Lampela

jaakko.lampela@nordicoption.fi

OpenOcean

OpenOcean on aikaisen vaiheen pääomasijoittaja joka sijoittaa eurooppalaisiin ohjelmistoyrityksiin.

http://openocean.vc

Twitter: @openoceanvc

Juuso Koskinen

juuso@openocean.vc

Oy Wedeco Ab

Oy Wedeco Ab tarjoaa eri toimialoilla toimiville yrityksille oman pääoman ehtoisia rahoitus- ja omistusratkaisuja osallistumalla yritysjärjestelyihin ja kasvun rahoitukseen. Sijoitusalueemme on pääasiassa Länsi-Suomi. Wedecolla on kokemusta pääomasijoittamisesta jo vuodesta 1987 lähtien. Sijoitamme yrityksiin, joilla on edellytykset arvonnousuun kasvun tai kehittämisen kautta. Sijoituskohteiden liiketoiminta voi olla myös aikaisessa tai myöhäisessä kasvuvaiheessa. Yrityksen liikevaihto on tyypillisesti 2,5 – 40 milj. €. Sijoituksemme kohdistuvat johdon yritysostoihin, yritysjärjestelyihin ja kasvun rahoittamiseen. Ensisijoitus on yleensä 0,5 – 2,5 milj. €.

http://www.wedeco.fi

Päivi Arffman-Jokelainen

paivi.arffman-jokelainen@wedeco.fi

Panostaja Oyj

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka toimii aktiivisena enemmistöomistaja suomalaisissa PK-yrityksissä. Strategiana on ostaa menestyviä PK-yrityksiä, luoda näille yrityksille kasvuun perustuva omistajastrategia ja tukea ja mahdollistaa kasvun toteutuminen. Panostaja tekee sijoitukset omasta taseesta tavoitteena pitkäjänteinen arvonluonti. Sijoitushorisontti on rahastomuotoisia pääomasijoittajia pidempi. Panostaja on toiminut sijoittajana yli 30 vuoden ajan.

www.panostaja.fi

Twitter: @PanostajaOyj

LinkedIn: Panostaja Oyj

Miikka Laine

miikka.laine@panostaja.fi

0505955544

Pontos Oy

Pontos on perheomisteinen kiinteistö- ja pääomasijoitusyhtiö, joka toimii Suomessa, Baltian maissa ja Portugalissa. Yhtiö tarjoaa rahoituksen lisäksi sijoituskohteilleen johdon tukea, oman verkostonsa, paikallistuntemusta ja erityisosaamista kiinteistö- ja rakennusalalta.

https://www.pontos.fi/

Twitter: @Pontos_Oy

LinkedIn: Pontos Group

Timo Kokkila

timo.kokkila@pontos.fi

+3580102396359

Reaktor Ventures

Reaktor Ventures is laser-focused at helping seed stage companies become global leaders.

https://reaktorventures.com/

Saari Partners Oy

Saari Partners on 2018 perustettu suomalainen pääomasijoittaja joka luo menestystä yhdessä sijoituskohteidensa kanssa.

Saari I (€40 M) perustuu perinteisesti toimivien suomalaisten palvelusektorin PK-yritysten arvonnostoon. Hyödynnämme vahvaa käytännön digitalisaatio-, brändi- ja markkinointiosaamistamme päivittäessämme kumppanimme omien alojensa edelläkävijöiksi.

Keskitymme palvelusektorin toimialoihin, joilla asiakaslähtöisellä digitalisaatiolla, tehokkaalla markkinoinnilla ja konsolidaatiolla on saavutettavissa merkittävää kilpailuetua ja arvonnousua. Kehittämällä sijoituskohteistamme toimialojensa edelläkävijöitä kasvatamme heidän liiketoimintansa houkuttelevaksi irtautumisvaiheen ostajille.

Rahasto tekee valituilla toimialoilla enemmistösijoituksia kassavirtapositiivisiin suomalaisiin PK-yrityksiin. Toimintamme ytimessä on tiivis yhteistyö kunnianhimoisella asenteella toimivan johdon kanssa.

www.saaripartners.fi

Ben Wrede

ben.wrede@saaripartners.fi

+358405105940

www.saaripartners.fi

Sentica Partners Oy

Uskomme, että hyvät yritykset rakennetaan yhdistämällä intohimo, ihmiset ja resurssit. Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy pienten ja keskisuurten kotimaisten yritysten omistamiseen sekä kehittämiseen. Pyrimme olemaan pitkäaikainen vastuullinen sijoittaja ja kumppani kaikille sidosryhmille, joiden kanssa työskentelemme. Rakennamme ja kehitämme liiketoimintaa läheisessä yhteistyössä yrittäjien ja johtoryhmien kanssa.

Sentica on historiansa aikana kerännyt viisi rahastoa, joihin johtavat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot ovat sijoittaneet 500 miljoonaa euroa. Senticassa työskentelee 16 pääomasijoitusalan ammattilaista, joilla on monipuolinen tausta eri toimialoilta. Sentican kohdeyhtiöt työllistivät vuonna 2016 yli 3 000 työntekijää ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto ylitti 700 miljoonaa euroa.

Teemme enemmistösijoituksia suomalaisiin eri toimialoilla toimiviin yrityksiin, joiden liikevaihto on tyypillisesti 10-100 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että yrityksellä on kasvumahdollisuuksia esimerkiksi kansainvälistymisen, tuote-/palvelutarjonnan laajentamisen, uuden strategisen suuntautumisen tai toimialajärjestelyjen avulla. Teemme sijoituksia kannattaviin ja kassavirtapositiivisiin yrityksiin. Emme sijoita tappiollisiin, saneerausta vaativiin yrityksiin.

Olemme sitoutuneet huomioimaan ESG-asiat (ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasiat) keskeisenä osana liiketoimintamalliamme. Tavoitteena on pienentää riskejä ja edesauttaa kohdeyhtiöitä tarttumaan mahdollisuuksiin, joiden myötä yrityksen kasvu, arvonluonti, kilpailukyky ja kannattavuus ovat kestävällä pohjalla.

http://www.sentica.fi/

LinkedIn: Sentica Partners

Mika Uotila

mika.uotila@sentica.fi

0405536110

Sievi Capital Oyj

Sievi Capital Oyj on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.

www.sievicapital.fi

 

Päivi Marttila

paivi.marttila@sievicapital.fi

 

Sponsor Capital Oy

Sponsor Capital on suomalainen pääomasijoittaja, joka sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. Sijoituskohteemme ovat suomalaisia yhtiöitä, jotka toimivat kotimaassa tai ovat jo laajentuneet ulkomaille. Meillä on kokenut tiimi ja olemme menestyneet hyvin toiminnassamme. Vuodesta 1997 lähtien olemme tehneet lähes 30 sijoitusta ja yli 20 irtautumista. Sijoitamme jokaiseen kohteeseen rahastosijoittajiemme rinnalla merkittävästi myös omia varojamme. Tyypillisesti kohdeyhtiöiden liikevaihto on 15-150 miljoonaa euroa.

www.sponsor.fi

Matti Virolainen

matti.virolainen@sponsor.fi

0443393984

Straightforward Capital

We help technology companies with scalability potential and global vision to unleash their growth potential. The team has background both in corporate financing and entrepreneurship, which ensures the straightforward and hands on approach. We are happy to take the lead and guide the companies from early growth through the multiple phases of development. Our initial investments range from 500 thousand to 2 million euros.

http://www.straightforward.vc/

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Rahastosijoittamisessa Sitralla on laaja kotimainen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto, ja sijoituksia on tehty noin 70 pääomarahastoon. Toiminnassa näistä on vielä lähes 50 rahastoa.

Rahastosijoituksilla haetaan uusia toimintamalleja, esimerkkejä ja verkostoja, joiden avulla Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Kotimaisilla rahastosijoituksilla kehitetään rahoitusmarkkinaa ja edistetään siten yritysten kasvua. Ulkomaisten rahastosijoitusten avulla saadaan tietoa ja kontakteja, joita voidaan hyödyntää Suomessa. Tuotto palautuu Sitran työn kautta yhteiskuntaan suomalaisten hyväksi.

Julkisoikeudellisena rahastona noudatamme vastuullisen sijoitustoiminnan käytäntöjä. Suurin osa sijoituksistamme tehdään valikoitujen pääomarahastojen kautta toimialoille, jotka tähtäävät kestävän hyvinvoinnin takaamiseen ja Suomen kilpailukyvyn parantamiseen. Sijoituskohteissa yhdistyvät kestävä kehitys, yhteiskunnallinen lisäarvo ja taloudellinen tuotto.

www.sitra.fi

Anne Ristola

anne.ristola@sitra.fi

Superhero Capital

We look for the next superheroes in the field of b-to-b software. We typically come in early. You might have revenue, you might not. Our initial investments range from 250 K to 500 K. So Seed -phase it is. We are in the North – so you should be too. But not beyond The Wall. You will find us at Maria 0-1 in downtown Helsinki.

www.superherocapital.com

Twitter: @superherovc

LinkedIn: Superhero Capital

Juha Ruohonen

juha@superherocapital.com

+358403511892

Taaleri Pääomarahastot

Olemme sijoittaneet muun muassa metsään, kiinteistöihin, uusiutuvaan energiaan ja muihin erilaisiin liiketoimintoihin. Hallinnoimme tällä hetkellä pariakymmentä pääomarahastoa, ja hallinnoitavat varamme ovat noin miljardi euroa.

Tarkastelemme jatkuvasti erilaisia mahdollisia sijoituskohteita. Hankkeiden valinnassa emme ole sitoutuneita tiettyyn toimialaan, vaan harkitsemme ennakkoluulottomasti erityyppisiä kohteita, joita jalostamalla tai mahdollistamalla hankkeen kasvun pystytään luomaan tuottoa ja kassavirtaa. Kokemus on osoittanut, että pieniin startup-kohteisiin menee yhtä paljon aikaa kuin isompiinkin. Suuret hankkeet ovat siis pieniä houkuttelevampia.

Saatamme hankkeissamme yritysideat ja yrittäjät yhteen yksityisen pääoman kanssa. Pääomasijoittamisessa lähtökohtana on aina hyvä hanke ja yrittäjä, johon Taaleri ja sijoittajat yhdessä tuovat hankkeen onnistumiseksi tarvittavan rahoituksen.

Hankkeidemme arvoa kasvatamme aktiivisella omistajuudella, mikä vaatii osaamista, rohkeutta, pitkäjänteisyyttä ja paljon työtä. Monesti mukana on myös tunnetta. Kun tuulirahaston omistaja seisoo yli 140 metriä korkean tornin juurella ja omin silmin näkee miten hänen varoillaan rakennetun tuulivoimalan siivet pyörivät vinhasti tuottaen saasteetonta energiaa, hän tuntee ylpeyttä omistuksestaan – ja niin pitääkin.

Meistä omistajuus kuuluu kaikille. Omistaminen on työtä, jolla luodaan lisäarvoa. Omistajuus edellyttää vastuunkantoa ja osaamista. Omistamisen edelläkävijänä me Taalerilla yritämme sekä itse että yhdessä asiakkaidemme kanssa. Pääomarahastoissa omistaminen ja yrittäminen yhdistyvät oivalla tavalla.

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

https://www.taaleri.com/

Teknoventure

Teknoventure hallinnoi kahta pääomasijoitusrahastoa. Tarjoamme lisäksi yrityksille neuvonantopalveluja erilaisissa omistus- ja rahoitusjärjestelyissä sekä kasvun rahoituksessa. Erityisosaamistamme on pääomaehtoisen rahoituksen järjestäminen yrityksen eri kasvuvaiheissa.

www.teknoventure.fi

Mauri Visuri

mauri.visuri@teknoventure.fi

+35840 865 7946

Tera Ventures

We invest in future global category leaders at their seed stage.

We are theme driven, focusing on digital startups creating network effects, applying machine learning, and other enabling technologies to business models which will become the infrastructure of, and deeply impact the future of our digital lives.

We are vertical and business model agnostic.

Our region is Estonia (incl. eligible e-residents), Finland, Denmark, Latvia, Lithuania, Poland, Sweden and the Czech Republic.

We build presence and networks in the markets where our portfolio companies want to expand to. With a presence in Estonia, Finland, and California, we are supported by a global advisory network of experienced investors, industry experts, and growth operations people willing to take the long journey with us to the finish line.

Our team has made the journey from the inception to the exit in several technology companies on both operational and investor side.  We are laid back but straightforward, we want our companies and our founders to succeed, whatever it takes.

www.tera.vc

Twitter: @TeraVentures

LinkedIn: Tera Ventures

James McDougall

+358 44 315 8601

james@tera.vc

Tesi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin sekä suoraan yrityksiin niiden kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä. Edistämme sijoitustoiminnallamme innovatiivisten kasvuyritysten riskirahoitustarjontaa ja mahdollisuuksia menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Sijoituksemme voi olla suuruudeltaan 2 – 20 milj. euroa.

Tesi sijoittaa aina yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. Näin kasvatamme pääomasijoitusten kokoa, jaamme riskiä ja tuomme yrityksiin kasvun vaatimaa osaamista sekä kontaktiverkostoja. Kanssasijoittajiamme ovat kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoitusyhtiöt, työeläkeyhtiöt, teolliset sijoittajat sekä yksityissijoittajat.

Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat yhteensä reilu miljardi euroa. Sijoituskohteena on n. 90 pääomasijoitusrahastoa ja n. 40 suoraa kohdeyritystä.

http://www.tesi.fi

Heli Ahlroos / Jussi Hattula

heli.ahlroos@tesi.fi / jussi.hattula@tesi.fi

Triton Partners

Triton on eurooppalainen pääomasijoittaja, jonka hallinnoimien rahastojen yhteismäärä on yli €8 miljardia. Triton sijoittaa yrityksiin sekä osake- että velkainstrumenttien kautta. Tritonin maantieteellinen toiminta-alue on Pohjois-Eurooppa sekä Italia ja Espanja. Sijoituksemme kohdistuvat yhtiöihin, joissa on mahdollista luoda pysyvää kannattavaa liiketoiminnan kasvua vaihtelevissa markkinaolosuhteissa. Työskentelemme läheisessä yhteistyössä yhtiöiden johdon kanssa. Tritonin sijoituskohteiden yhteinen liikevaihto on yli €13 miljardia ja ne työllistävät yli 55,500 työntekijää.

http://www.triton-partners.com

Vaaka Partners Oy

Vaaka Partners on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa kasvuhakuisten yritysten yrityskauppoihin ja kasvuun enemmistöomistajana.

Kohdeyhtiöiden liikevaihto on tyypillisesti minimissään 5-10 miljoonaa euroa. Sijoitusten tavoitteena on tukea yhtiöiden kasvua ja strategisen aseman vahvistumista aktiivisena omistajana yhteistyössä toimivan johdon kanssa. Kasvua haetaan usein kansainvälistymällä ja yhtenä työkaluna käytetään usein lisäyrityskauppoja.

Hallinnoitavien rahastojen kokonaispääoma on noin 0,5 miljardia euroa. Sijoittajina on kotimaisia ja eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia kuten eläkeyhtiöitä. Tuorein rahasto, Vaaka Partners Buyout Fund III Ky (225 miljoonaa euroa), on tehnyt ensimmäisen sijoituksensa vuonna 2017.

Nykyisten kahdentoista portfolioyhtiön yhteenlaskettu liikevaihto on yli 700 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on yli 4000. Yhtiöiden viimeisten 12 kuukauden kasvu on ollut 23%. (11/2017)

Vaaka Partnersilla on viidentoista ammattilaisen kokenut tiimi ja laaja teollisten neuvonantajien ryhmä.

Yhtiö on perustettu vuonna 1989 ja on 100% henkilöstön omistama.

www.vaakapartners.fi

LinkedIn: Vaaka Partners

Juha Peltola

juha.peltola@vaakapartners.fi

+358505148401

 

Vendep Capital

Vendep sijoittaa kansainvälistyviin SaaS ohjelmistoyrityksiin, joilla on jo todisteita liiketoimintamallin toimivuudesta liikevaihdon muodossa (esim MRR 30K+). Tyypillisesti yhtiö hakee 0.5–2.5 miljoonan euron kasvurahoitusta.

http://www.vendep.com/

Jupe Arala

jupe@vendep.com

Ventech

Ventech on vuonna 1998 perustettu pääomasijoitusyhtiö, jolla on toimistot Pariisissa, Shanghaissa, Munchenissa ja Helsingissä. Ventech sijoittaa alku- ja kasvuvaiheen ICT-alan yhtiöihin Euroopassa ja Kiinassa. Tyypillinen sijoitusmäärä ensimmäisellä sijoituskierroksella on 2 – 5 miljoonaa euroa. Ventech’llä on myos erillinen siemenohjelma, josta sijoitetaan 250,000 euroon asti lisäarvoa tuovien kanssasijoittajien kanssa.

www.ventechvc.com

Tero Mennander

Verdane Capital Advisors

Verdane Capital Advisors hallinnoi rahastoja, joissa on sijoitussitoumuksia noin 900 miljoonan euron edestä. Vuodesta 2003 Verdanen rahastot ovat toteuttaneet 28 portfoliojärjestelyä, jotka yhdessä suorien yksittäisten sijoitusten kanssa ovat johtaneet omistuksiin yli 300 yrityksessä. Yhtiö on keskittynyt ostamaan sijoitussalkkuja ja sijoittamaan kasvuyrityksiin toimialoilla kuten ICT, energia ja korkean teknologian teollisuus. Rahastot ovat ainutlaatuisia siinä suhteessa, että ne voivat sijoittaa kokonaisiin sijoitussalkkuihin, sijoitussalkkujen osiin tai yksittäisiin yhtiöihin.

http://www.verdanecapital.com

VersoVentures

VersoVentures on vuonna 2012 perustettu suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut sijoittamaan suuremmista yrityksistä irrotettaviin liiketoimintoihin ja teknologia-alan kasvuyrityksiin Euroopassa.

Kohteitamme ovat teknologia-alan liiketoiminnat ja yritykset joilla on liikevaihtoa 1-20 M€ ja selkeä tavoite kansainvälistyä ja 3-5 kertaistaa liikevaihtonsa 3-5 vuodessa.

Olemme luotettava, läpinäkyvä ja rehellinen kumppani ja autamme aktiivisella työllämme yrityksiä hyödyntämään sekä lunastamaan kasvunsa mahdollisuudet.

VersoVentures on tähän mennessä sijoittanut 11 yritykseen, joista kaksi on jo myyty eteenpäin. Kahden rahastomme pääoma on 60 miljoonaa euroa.

www.versoventures.com

Anssi Kariola

info@versoventures.com

+358505890520

 

VNT Management Oy

VNT Management Oy (VNT) on yksi ensimmäisistä eurooppalaisista Venture Capital pääomasijoitusyhtiöistä, joka sijoittaa puhtaisiin teknologioihin, uusiutuvaan energiaan, sähköisiin systeemeihin ja energian säästöön erikoistuneisiin teknologiayhtiöihin. VNT tarjoaa oman pääoman ehtoista rahoitusta (1-10 meur) tällä alueella toimiville teknologiayhtiöille. Fokusalueitamme ovat Pohjoismaat ja saksankielinen Eurooppa.

VNT hallinnoi kolmea pääomasijoitusrahastoa, joiden yhteenlaskettu koko on 157 meur. Laaja toimialaosaamisemme, aktiivinen manageeraus ja Fair Play ovat tunnusmerkkejämme.

http://vntm.com/

Jarmo Saaranen, toimitusjohtaja

jarmo.saaranen@vntm.com

+358408371559

Wave Ventures

The first student-run VC in the Nordics and the biggest one in Europe. Pre-seed funding for the boldests teams in the Nordics.

Wave Ventures focuses on pre-seed investments in Nordic startups. The company wishes to invest in the most audacious founders emerging from the Finnish and Nordic startup ecosystems. Startups seeking an investment should have global ambitions and the next tech-enabled, breakthrough idea.

The fund is a bold blend of ambitious young minds, experienced advisors and venture capital. Judging by their own experience, the young managing team strongly believes in having the right mindset and in learning by doing. Wave Ventures was founded in 2016 and the headquarters is located in Helsinki, Finland. The fund size is € 1,2 million, and the amount invested in startups ranges between €10k-50k.

Whether you need feedback for your idea or funding for your venture, we would love to hear from you.

http://wave.ventures

Twitter: @WaveVentures

LinkedIn: Wave Ventures

Pauliina Martikainen

pauliina@wave.ventures

+358 45 138 5002