Lausunnot

Pääomasijoittajat ry tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja muille tahoille liittyen kasvun edellytyksiin. Meille on tärkeää, että rakennamme Suomessa rohkeasti uutta ja kestävää talouskasvua.

Lausunto talousvaliokunnalle ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa

Asia: U 16/2024 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)…

Lausunto Finnfund-lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Ulkoministeriö on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä lausuntoa hallituksen Finnfund-lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta (VN/179/2024). Arviomuistiossa ehdotetaan Finnfund-lain kokonaisuudistusta. Ehdotuksessa mahdollistettaisiin se, että Finnfund voisi jatkossa rahoittaa myös…

Lausunto talousvaliokunnalle arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

HE 3/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Esityksessä laajennetaan huomattavien…

Valtion pääomasijoitusyhteisöjen yhdistyminen ja Pääomasijoittajat ry:n näkemykset pääomasijoitusmarkkinan tilannekuvasta

Pääomasijoitusmarkkinan tilannekuva TEM:ssä on valmisteilla hallitusohjelman mukainen hanke neljän valtion pääomasijoitusyhteisön yhdistämisestä. Hankkeeseen liittyen TEM on tiedustellut Pääomasijoittajat ry:ltä näkemyksiä liittyen tämän hetken pääomasijoitusmarkkinan tilannekuvaan….

Arvopaperimarkkinayhdistyksen ehdotus Hallinnointikoodin muuttamiseksi

Arvopaperimarkkinayhdistys ry (myöhemmin AMY) on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta uudistetuksi hallinnointikoodiksi. Hallinnointikoodiin on ehdotettu ns. kiintiödirektiiviä vastaavasti suositusta naisten ja miesten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa sekä hallituksen…

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamisesta

Yleistä Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa aiheesta: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia ja kauppakamarilakia. Ehdotetuilla laeilla…

Katso kaikki lausuntomme