Lausunnot

Pääomasijoittajat ry tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja muille tahoille liittyen kasvun edellytyksiin. Meille on tärkeää, että rakennamme Suomessa rohkeasti uutta ja kestävää talouskasvua.

Lausunto: valtiollisten toimijoiden yhdistäminen

TEM:ssä on valmisteilla hallitusohjelman mukainen hanke neljän valtion pääomasijoitusyhteisön yhdistämisestä. Hankkeeseen liittyen TEM on tiedustellut Pääomasijoittajat ry:ltä näkemyksiä liittyen erityisesti vaihtoehtoisiin yhtiömuotoihin konsernin toteuttamisvaihtoehdoksi. Esitetyt…

Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle osakesäästötilistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 44/2023). Hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaisesti osakesäästötilin talletusrajan nostolla…

Pääomasijoittajat ry kannattaa tuloverolain 9 §:n rahastopoikkeuksen jatkamista

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vuoden 2024 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta. Pääomasijoittajat ry rajaa…

Lausunto kestävän rahoituksen taksonomian delegoiduista asetuksista ja komission tiedonannosta

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asioissa ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Asia: E 33/2023 vp Pääomasijoittajat ry pitää positiivisena, että komissio on julkaissut käytännön ohjeistusta ja…

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien ja asetuksen muuttamisesta vähittäissijoittajastrategiaksi (Retail Investment Strategy)

Asia: U 22/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien ja asetuksen muuttamisesta vähittäissijoittajastrategiaksi (Retail Investment Strategy) Pääomasijoittajat ry kiittää…

Pääomasijoittajat ry kannattaa yhtenäisen menettelyn käyttöönottamista unionin alueella rajat ylittävistä sijoituksista saatujen osinko- ja korkotulojen verosopimusetuuksien saamiseksi

Asia: U 26/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ylimääräisten lähdeverojen nopeampi ja turvallisempi alentaminen Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa U 26/2023…

Katso kaikki lausuntomme