Lausunnot

Pääomasijoittajat ry tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja muille tahoille liittyen kasvun edellytyksiin. Meille on tärkeää, että rakennamme Suomessa rohkeasti uutta ja kestävää talouskasvua.

Lausunto talousvaliokunnalle osakeyhtiölain ja kauppakamarilain muuttamisesta

HE 60/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 6 luvun ja kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle…

Lausunto talousvaliokunnalle Euroopan puolustusteollisesta strategiasta

Asia: Perusmuistio, EU/1263/2023-PLM-9 Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Pääomasijoittajat ry katsoo Suomen kannan olevan tasapainoinen ja perusteltu. Myös Pääomasijoittajat ry…

Suomen Teollisuussijoitus -konsernin muodostaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa aiheesta: Luonnos Suomen Teollisuussijoitus -konsernin muodostamista koskevaksi HE:ksi. Hallituksen esitys sisältää lakiehdotukset Business Finland Venture Capital Oy:n, Ilmastorahasto Oy:n…

Lausunto talousvaliokunnalle ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa

Asia: U 16/2024 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)…

Lausunto Finnfund-lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Ulkoministeriö on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä lausuntoa hallituksen Finnfund-lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta (VN/179/2024). Arviomuistiossa ehdotetaan Finnfund-lain kokonaisuudistusta. Ehdotuksessa mahdollistettaisiin se, että Finnfund voisi jatkossa rahoittaa myös…

Lausunto talousvaliokunnalle arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

HE 3/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Esityksessä laajennetaan huomattavien…

Katso kaikki lausuntomme