Pääomasijoittajat ry kannattaa tuloverolain 9 §:n rahastopoikkeuksen jatkamista

Lausunnot

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vuoden 2024 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta.

Pääomasijoittajat ry rajaa lausuntonsa kattamaan ainoastaan tuloverolain 9 §:ää ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

  • Pääomasijoittajat ry kannattaa esitystä jatkaa tuloverolain 9 §:n rahastopoikkeusta kahdella vuodella ja pitää erityisen positiivisena, että aikaa on pidennetty aiemmin ehdotetusta vuodesta.
  • Huomioiden asian merkitys pääomasijoitusalalle, Pääomasijoittajat ry kannattaa hallituksen esityksessä mainittua tavoitetta säätää poikkeus pysyväksi.
  • Oikeusvarmuus ja asian merkitys huomioiden, Pääomasijoittajat ry ehdottaa, että mikäli pysyvän muutoksen säätäminen vaatii edelleen valmistelua eikä siten ole välittömästi mahdollista, säädettäisiin poikkeus pidemmäksi ajaksi, esimerkiksi viideksi vuodeksi.
  • Jos tosiasiallista johtopaikkaa koskeva sääntelykokonaisuus ulotettaisiin siirtymäajan jälkeen pääomasijoitusalan toimijoihin, tällä olisi selkeästi negatiivisia vaikutuksia kotimaan pääomamarkkinoiden kehitykseen ja ehdotus vaikuttaisi kielteisesti startup- ja kasvuyritysten rahoituksen saatavuuteen. On suomalaisten yritysten etu, että Suomessa on vahvat ja toimivat pääomamarkkinat. Alan kehittymisen ja oikeusvarmuuden kannalta on keskeistä, että poikkeus säädetään pysyväksi mahdollisimman pian.

Vastaamme mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin 

Pääomasijoittajat ry
Suvi Collin
Head of Legal & ESG
+358 50 560 3532
suvi.collin@paaomasijoittajat.fi