Pääomasijoittajat ry vastustaa ehdotusta jakeluvelvoitteen muuttamisesta

Lausunnot

Asia: VN/20525/2023 hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Pääomasijoittajat ry vastustaa ehdotusta jakeluvelvoitteen muuttamisesta

1. Suomella on mahdollisuus olla vihreän siirtymän edelläkävijä

Kuten hallitusohjelmassa todetaan, vihreä siirtymä luo huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia Suomelle. Suomen korkea teknologinen osaaminen yhdistettynä toimivaan infrastruktuuriin tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden olla edelläkävijä väistämättömässä muutoksessa. Suomella ei ole voitettavaa fossiilipohjaisten polttoaineiden jakelussa, mutta esimerkiksi vetyteknologiassa ja tuulivoimassa piilee oikein hyödynnettynä huomattavia mahdollisuuksia.

Pääomasijoittajat ry ymmärtää hallituksen pyrkimyksen rajoittaa kotitalouksien kuluja, mutta nyt ehdotettu muutos on lyhytnäköinen ja aiheuttaa entistä hankalamman tilanteen tulevaisuudessa. Pääomasijoittajat ry huomauttaa, että mitä kauemmin vihreän siirtymän kanssa odotetaan, sitä kalliimmaksi ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen sopeutuminen muodostuu.

EU komission arvion mukaan vihreän siirtymän rahoituksessa on jopa triljoonan euron rahoitusvaje, jota pyritään paikkamaan yksityisten, Suomen tapauksessa huomattavilta osin ulkomaisten sijoittajien, varoilla. EU onkin tehnyt lukuisia lainsäädäntöhankkeita vihreän siirtymän toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi. Pääomasijoittajat ovat jo pitkään tunnistaneet kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet ja tekevät merkittäviä investointeja uusiin vihreää siirtymää edistäviin teknologioihin.

Vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana jopa viisi triljoonaa euroa oli sijoitettu rahastoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai ovat kestäviä sijoituskohteita.1 Tämä kuvaa osaltaan pääomasijoittajien ja muiden finanssimarkkinatoimijoiden sitoutumista vihreän siirtymän rahoittamiseen ja sijoittajien kiinnostusta kyseisiin sijoituskohteisiin.

2. Sijoittajat edellyttävät ennakoitavuutta ja pysyvyyttä

Kotimaisten ja ulkomaisten investointien houkuttelevuudelle on keskeistä ennakoitavuus ja aiemmin tehdyissä päätöksissä ja sitoumuksissa pysyminen.

Jakeluvelvoitteen muuttamisen kaltaiset muutokset antavat väärän signaaliin Suomeen investointeja suunnitteleville sijoittajille ja heikentävät mahdollisuuksia luoda uutta kestävää liiketoimintaa.

Tukemalla verovaroin ajastaan jälkeen jäänyttä haitallista teknologiaa menetetään mahdollisuudet, joita uuden ja kestävämmän liiketoiminnan rakentaminen mahdollistaa. Lisäksi vaikutukset ilmastonmuutoksen torjuntaan ovat negatiiviset.

Pääomasijoittajat ry huomauttaa myös, että useissa muissa EU-maissa ja Yhdysvalloissa vihreää siirtymään tuetaan huomattavin valtiontuin, mikä luonnollisesti vaikuttaa näiden valtioiden houkuttelevuuteen positiivisesti. Koska Suomessa vastaava ei ole samassa mittakaavassa mahdollista, Suomen olisi nyt keskeistä jatkaa profiloitumista luotettavana ja ennakoitavana ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä, joka on vakaa ja houkutteleva sijoittautumiskohde näitä teknologioita kehittäville yrityksille ja niiden sijoittajille.

3. Lopuksi

Yllä mainituin perustein Pääomasijoittajat ry vastustaa ehdotusta jakeluvelvoitteen muuttamisesta.
Pääomasijoittajat ry kannattaa aiemmissa ilmastositoumuksissa pysymistä ja pikaisia toimenpiteitä niiden toteuttamiseksi.

PÄÄOMASIJOITTAJAT RY
Head of Legal & ESG
Suvi Collin
050 560 3532
suvi.collin@paaomasijoittajat.fi

 

Lue seuraavaksi

Lausunnot

Lausunto talousvaliokunnalle ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa

Asia: U 16/2024 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa ja Euroopan…
Lue artikkeli