Pääomasijoittajat ry kannattaa yhtenäisen menettelyn käyttöönottamista unionin alueella rajat ylittävistä sijoituksista saatujen osinko- ja korkotulojen verosopimusetuuksien saamiseksi

Lausunnot

Asia: U 26/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ylimääräisten lähdeverojen nopeampi ja turvallisempi alentaminen

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa U 26/2023 vp ja lausuu asiassa seuraavaa.

Pääomasijoittajat ry kannattaa yhtenäisen menettelyn käyttöönottamista unionin alueella rajat ylittävistä sijoituksista saatujen osinko- ja korkotulojen verosopimusetuuksien saamiseksi. Juuri verotukseen liittyvät ongelmakohdat ovat pääomamarkkinaunionin ja rajat ylittävän sijoitustoiminnan kehittymisen suurimpia esteitä eikä merkittävä osa sijoittajista tällä hetkellä hae takaisin liikaa maksettuja lähdeveroja prosessin monimutkaisuuden vuoksi.

Pääomasijoittajat ry kannattaa erityisesti ehdotettua yhteistä eurooppalaista sähköistä asuinpaikkatodistusta (EU digital tax residence certificate – eTRC).

Tällä hetkellä edellytyksenä kommandiittiyhtiömuotoisten rahastojen verosopimusetuuksien saamiselle on, että rahaston hoitaja esittää Suomen Verohallinnolle kotipaikkatodistuksen jokaiselta äänettömältä yhtiömieheltä eli rahaston sijoittajalta. Käytännössä kotipaikkatodistusten saaminen sijoittajilta on osoittanut haastavaksi ja vaikeuttanut suomalaisten rahastojen kansainvälistä varainkeruuta. Haasteena on, ettei kaikissa jäsenmaissa tunneta kotipaikkatodistuksen konseptia tai niiden saaminen paikalliselta veroviranomaiselta on haastavaa, hidasta tai mahdotonta.

Siten olisi keskeistä, että unionin alueelle luotaisiin harmonisoidut säännökset kotipaikkatodistusten sisällöstä ja niiden myöntämisen edellytyksistä ja prosessista. Pääomasijoittajat ry yhtyy myös valtioneuvoston kantaan siitä, ettei kotipaikkatodistuksen voimassaoloa tulisi rajata yhteen vuoteen, mikäli verovelvollisen olosuhteissa ei ole tapahtunut kotipaikkatodistuksen sisältöön vaikuttavaa muutosta. Pääomasijoittajat ry kannattaa kotipaikkatodistuksen hakemiseen liittyvän prosessin automatisointia ja standardointia. Pääomasijoitusrahastojen hoitajan näkökulmasta olisi positiivista, että rahastonhoitaja voisi sijoittajan pyynnöstä hakea kotipaikkatodistusta tämän puolesta.

Myös institutionaalisten sijoittajien näkökulmasta raskaat hallinnolliset prosessit vaativat resursseja ja vievät aikaa varsinaiselta arvonluontityöltä. Siten Pääomasijoittajat ry suhtautuu ehdotukseen prosessin tehostamisesta ja automatisoinnista erityisen positiivisesti.

Direktiiviehdotuksessa esitetään myös, että jäsenvaltioilla olisi velvollisuus joko myöntää verosopimusetuudet tuloa maksettaessa tai soveltaa nopeutettua lähdeveron palautusmenettelyä. Jäsenvaltiot voisivat ehdotuksen mukaan valita soveltaa jompaa kumpaa menettelyä. Pääomasijoittajat ry:n näkemyksen mukaan olisi hallinnollisesti selkeintä, että verosopimusetuudet myönnettäisiin tuloa maksettaessa. Tämä säästäisi sekä sijoittajan että rahaston hallinnointiyhtiön resursseja.

Lopuksi

Pääomasijoittajat ry kannattaa direktiiviehdotusta yllä mainituin täsmennyksin.
Annamme mielellämme lisätietoa lausunnostamme.

 

PÄÄOMASIJOITTAJAT RY
Head of Legal & ESG
Suvi Collin
050 560 3532
suvi.collin@paaomasijoittajat.fi