Lausunto Finnfund-lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Lausunnot

Ulkoministeriö on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä lausuntoa hallituksen Finnfund-lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta (VN/179/2024).

Arviomuistiossa ehdotetaan Finnfund-lain kokonaisuudistusta. Ehdotuksessa mahdollistettaisiin se, että Finnfund voisi jatkossa rahoittaa myös muualle kuin kehittyvään maahan esimerkiksi Suomeen perustettua yritystä siinä tapauksessa, että rahoitus käytetään kehittyvässä maassa toteutettavaan investointiin.

Lisäksi arviomuistiossa ehdotetaan, että uudessa Finnfund-laissa Finnfundille säädettäisiin hoidettavaksi eräitä julkisia hallintotehtäviä. Arviomuistiossa esitetään, että Finnfundille perustettaisiin tytäryhtiö hoitamaan näitä julkisia hallintotehtäviä. Finnfundin liiketaloudellinen sijoitustoiminta puolestaan jäisi Finnfundin emoyhtiöön.

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja lausuu asiassa kysymyksiin 1-3 ja 12 seuraavaa:

1.       Yleiset huomionne arviomuistiosta ja Finnfund-lain uudistamistarpeista?

Pääomasijoittajat ry katsoo, että Finnfund-laki vaatii selvästi uudistamista. Finnfund hoitaa jo nyt sopimuksiin perustuen tehtäviä, jotka voidaan arvioida julkiseksi hallintotehtäväksi. Perustuslain 124 § kuitenkin edellyttää, että julkisen hallintotehtävän siirtäminen yksityisille toimijoille voidaan antaa vain lailla ja silloinkin vain, jos se on tarkoituksenmukaista tehtävän hoitamisen kannalta.

Pääomasijoittajat ry suhtautuu positiivisesti ehdotukseen siirtää julkisia hallintotehtäviä Finnfundin vastuulle. On kuitenkin kriittistä varmistaa, että Finnfundilla on riittävät resurssit tehtävien hoitamiseen.

2. Mitä mieltä olette ehdotuksesta, että Finnfundin nykyistä toimialaa laajennettaisiin siten, että Finnfund voisi jatkossa rahoittaa myös muualle kuin kehittyvään maahan perustettua yritystä, siinä tapauksessa, että rahoitus käytetään kehittyvässä maassa toteutettavaan investointiin? Millaisia vaikutuksia arvioitte tällä olevan

Pääomasijoittajat ry kannattaa ehdotusta, jonka mukaan Finnfund voisi tietyissä olosuhteissa rahoittaa yrityksiä myös muissa kuin kehittyvissä maissa.  Se laajentaa Finnfundin toimintamahdollisuuksia ja tarjoaa suomalaisille yrityksille paremman mahdollisuuden osallistua tämän tyyppisiin hankkeisiin.

3. Pidättekö tarkoituksenmukaisena ehdotusta Finnfundin uudesta rakenteesta eli emo-tytäryhtiö –mallista, jossa julkiset hallintotehtävät keskitettäisiin tytäryhtiöön ja liiketoiminta emoyhtiöön? Muut huomionne emo-tytäryhtiö –malliin? Muut huomionne ”yhden yhtiön malliin” tai ”virasto-yhtiö” –malliin?

Pääomasijoittajat ry pitää esitettyä emo-tytäryhtiörakennetta toimivana.

Julkisen hallintotehtävän hoitaminen tuo toimijalle viranomaisstatuksen, joka johtaa siihen, että toimijaan kohdistuu erilaisia viranomaisvastuita ja -velvoitteita kuten hallinnon yleislakien, julkisuuslain ja hankintalain noudattaminen. Näiden lakien soveltaminen yhtiön kaikkiin toimintoihin aiheuttaisi todennäköisesti suurta hallinnollista taakkaa ja toiminnallista kankeutta. Jos taas viranomaisstatus pyrittäisiin rajaamaan vain yhtiön niihin osiin, jotka suorittavat julkisia hallintotehtäviä, aiheuttaisi tämä todennäköisesti paljon rajanvetokysymyksiä, joiden tulkintavarmuus voisi olla epäselvää.

Virasto-yhtiö-malliin liittyy puolestaan useita haasteita, joista vähäisempänä ei voida pitää viranomais- ja yhtiöroolin mahdollista sekoittumista.

12. Huomionne liittyen Finnfundin hallintoneuvoston rooliin tulevaisuudessa? Millaiseksi arvioitte sen merkitykseen sidosryhmien ja eduskunnan tiedonsaantiin?

Pääomasijoittajat ry katsoo, että avoin ja transparentti tietojenvaihto Finnfundin ja sen sidosryhmien välillä on tärkeää ja siitä tulee huolehtia myös tulevaisuudessa. Sidos- ja yhteiskuntasuhteita voidaan kuitenkin tukea ja niihin liittyvää tietojenvaihtoa voidaan toteuttaa myös ilman osakeyhtiölain mukaista hallintoneuvostoa esimerkiksi perustamalla tätä varten Advisory Board tai neuvottelukunta, mihin vaihtoehtoon on päädytty muiden valtion erityisyhtiöiden osalta.

 

Pääomasijoittajat ry
Anne Horttanainen
Toimitusjohtaja
+358 40 510 4907
anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi

Lue seuraavaksi

Lausunnot

Lausunto välimiesmenettelylain uudistamista koskevasta arviomuistiosta

VN/25570/2023  Oikeusministeriö on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:n lausuntoa arviomuistiosta, jossa selvitetään välimiesmenettelylain uudistamistarpeet ja valmistellaan tarpeelliset säädösmuutokset Suomen välimiesmenettelytoiminnan kilpailukyvyn edistämiseksi. …
Lue artikkeli