Lausunto talousvaliokunnalle osakeyhtiölain ja kauppakamarilain muuttamisesta

Lausunnot

HE 60/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 6 luvun ja kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 6 luvun ja kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta.

Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/2381.

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja lausuu asiassa seuraavaa:

Soveltamisalaa koskevat ehdotukset (OYL 6 luvun 9a § )

Pääomasijoittajat ry kannattaa hallituksen esityksessä valittua lähestymistapaa, jossa soveltamisala on rajattu vain suurempiin pörssiyhtiöihin.

Tämä jättää mahdollisuuden asian kehittämiselle itsesääntelyn eli Hallinnointikoodin kautta, jossa voidaan pörssiyhtiöitä velvoittavin suosituksin mutta lainsäädäntöä joustavammin (comply or expain -periaatteen soveltaminen), laajentaa valittua soveltamisalaa tarkoituksenmukaisesti.

Näin voidaan välttää pienempien pörssiyhtiöiden hallinnollinen taakka. Lisäksi valittu ratkaisu poistaa sen, että kiintiölainsäädännöstä tulisi listautumisen este.

Kiintiötavoitteet (OYL 6 luvun 9a §)

Ns. kiintiödirektiivin implementoinnissa on tullut valita, pyritäänkö kansallisesti siihen, että soveltamisalaan kuuluvissa pörssiyhtiöissä on

  • a) aliedustetun sukupuolen edustajilla on vähintään 40 prosenttia toimivaan johtoon kuulumattomien jäsenten hallintoelinpaikoista;
  • b) aliedustetun sukupuolen edustajilla on vähintään 33 prosenttia kaikista hallintoelinpaikoista, kun mukaan luetaan sekä toimivaan johtoon kuuluvat että toimivaan johtoon kuulumattomat hallintoelinten jäsenet.

Pääomasijoittajat ry kannattaa valittua 40 %:n kiintiötavoitetta toimivaan johtoon kuulumattomien jäsenten hallintoelinpaikoista. On hyvä, että esityksen perusteluissa on tuotu esille pyöristämismahdollisuus ja lain liitteeksi on lisätty sitä selkeästi havainnollistava taulukko, sillä tiukka 40 % raja toimii harvoin eri kokoisissa hallituksissa.

Hallituksen jäsenten valinta eräissä pörssiyhtiöissä (OYL 6 luvun 9b §)

Hallituksen esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön direktiivin sallima optio, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten valintaprosessia koskevien tarkempien säännösten soveltamisen lykkäämisen.

Pääomasijoittajat ry kannattaa esitystä, jossa jäsenvaltio-optio on otettu käyttöön. Hallitusohjelmankin mukaan tavoitteena on purkaa ylisääntelyä ja hallinnollista taakkaa. Yhtiöille ei ole syytä asettaa ylimääräisiä velvoitteita, jotka varsin huonosti soveltuisivat suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointijärjestelmiin.

Varsinainen esitetty pykälä (OYL 6 luvun 9b), tulee voimaan valtiovarainministeriön asetuksella, mikäli pykälän soveltamisalaan kuuluvissa pörssiyhtiöissä aliedustetun sukupuolen edustujien määrä laskisi alle 30 prosenttiin. Pääomasijoittajat ry:llä ei ole asiasta sisällöllistä huomautettavaa. Sen sijaan pykälän otsikointia voi pitää jossain määrin harhaanjohtavana, sen käsitellessä sisällöllisesi enemmänkin valintaprosessiin liittyvää tiedonantovelvoitetta kuin itse hallituksen jäsenten valintaa.

Raportointi

Pääomasijoittajat ry:n toteaa, että esitetty raportointivelvoite tuo vain vähäisiä lisäyksiä aikaisempaan Hallinnointikoodin edellyttämään raportointiin ja lisäyksiä voidaan pitää oikeasuhteisina direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sukupuolten tasapuolista edustusta pörssiyhtiöissä edistävä toimielin (Kauppakamarilaki 2 § 3 mom. 5 kohta)

Keskuskauppakamari on tehnyt pitkään – lähes 20 vuoden ajan – työtä naisjohtajuuden edistämiseksi. Se on ollut aktiivinen asian edistäjä itsesääntelyn keinoin ja tuottanut naisjohtajille koulutusohjelmia ja verkostoitumistilaisuuksia tasoittaakseen heidän tietään pörssiyhtiöiden johtoryhmiin ja hallituspaikkoihin.

Keskuskauppakamari on tuottanut dataa ja analyyseja pörssiyhtiöiden hallituspaikkojen jakautumisesta ja johtoryhmien kokoonpanosta. Sillä on paljon tutkittua tietoa tilanteesta niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Edellä oleva huomioiden Pääomasijoittajat ry pitää Keskuskauppakamaria luontevana paikkana sijoittaa ko. toimielin.

Pääomasijoittajat ry
Anne Horttanainen
Toimitusjohtaja
+358 40 510 4907
anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi

Lue seuraavaksi

Lausunnot

Lausunto välimiesmenettelylain uudistamista koskevasta arviomuistiosta

VN/25570/2023  Oikeusministeriö on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:n lausuntoa arviomuistiosta, jossa selvitetään välimiesmenettelylain uudistamistarpeet ja valmistellaan tarpeelliset säädösmuutokset Suomen välimiesmenettelytoiminnan kilpailukyvyn edistämiseksi. …
Lue artikkeli