Startup-kentän selvitys häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta – tulokset julki

Tiedotteet

Suomalaisen startup-kentän keskeiset organisaatiot selvittivät ensimmäistä kertaa alan toimijoiden kokemuksia startup-kentällä tapahtuvasta epäasiallisesta kohtelusta ja häirinnästä. Selvityksen pohjalta on perustettu eettinen toimikunta, jonka tavoitteena on edistää startup-kentän tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kehitystä. 

Syksyllä 2023 Startup-säätiö, Suomen startup-yhteisö, Pääomasijoittajat ry, Suomen enkelisijoittajayhdistys FIBAN ry, Slush ja Aaltoes tilasivat kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää toimialan jäsenten kokemuksia startup-kentällä tapahtuvasta mahdollisesta häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa keinoja ja toimenpiteitä startup-kentän tasapuolisuuden, osallistavuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi.

Kysely on startup-kentällä ensimmäinen laatuaan. Kyselyyn saatiin yhteensä 526 vastausta.

Kyselyn päälöydökset

Naiset kohtaavat epäasiallista käytöstä kaksi kertaa useammin kuin miehet

 • Epäasiallisen käytöksen sukupuolittuneisuus oli yksi toistuvista teemoista kyselyn vastauksissa. Kyselyn vastaajista 45 prosenttia ilmoitti kokeneensa epäasiallista käytöstä työskennellessään startup-alalla viimeisen viiden vuoden aikana. Heistä 63 prosenttia oli naisia ja 28 prosenttia miehiä. 15 prosenttia naisvastaajista oli kokenut seksuaalista häirintää, kun taas miehillä vastaava luku oli 2 prosenttia.
 • Muita yleisiä epäasiallisen käytöksen muotoja, joita naiset kokivat huomattavasti useammin kuin miehet, olivat muun muassa epäasialliset kommentit ja vitsit, stereotypiat ja se, ettei heitä otettu vakavasti. 
 • 61 prosenttia kyselyn vastaajista koki sukupuolen olevan yleisin syy syrjinnän ja epäasiallisen käytöksen perusteeksi. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat vastaajien mukaan ikä (42 prosenttia) ja asema tai työtehtävä (41 prosenttia). 
 • Naiset kokivat myös enemmän turvattomuutta epäasiallisesta käytöksestä ilmoittaessaan. 26 prosenttia naisista koki olonsa turvalliseksi epäasiallisesta käytöksestä ilmoittaessaan, kun taas miehillä vastaava luku oli 62 prosenttia. Vain 37 prosenttia naisista ilmoitti luottavansa siihen, että heidän kollegansa startup-alalla suhtautuvat vakavasti epäasiallisen käytöksen tapauksiin.

Nuorilla, ulkomaalaisilla ja LGBTQ+-ryhmiin kuuluvilla usein huonommat kokemukset

 • Nuoret, ulkomaalaiset ja LGBTQ+-ryhmiin kuuluvat kohtaavat marginalisoitumista ja epäasiallista käytöstä useammin kuin muut. Kokemukset tasa-arvosta ja osallisuudesta koettiin heikoimpina näiden ryhmien keskuudessa.
 • Nuoremmat ja LGBTQ+ -vastaajat raportoivat kohdanneensa stereotypioita, epäasiallisia vitsejä ja kommentteja paljon useammin kuin muut. 
 • Ulkomaalaiset kansalaiset raportoivat kohdanneensa syrjintää ja saaneensa työkorvausta, joka ei vastaa alan standardeja. Lisäksi he ilmoittavat saaneensa virheellistä tietoa tai huomanneensa, etteivät ole saaneet tietoa uusista mahdollisuuksista. Vastaajat kertoivat, että edistyminen alalla perustuu hiljaiseen tietoon ja verkostoihin, joihin heillä ei ole välttämättä pääsyä. Perustietojen puute työlainsäädännöstä ja säännöistä vaikutti erityisesti EU:n ulkopuolisiin kansalaisiin.

Epäasiallinen käytös on usein yhteydessä valtarakenteisiin

 • Alalla esiintyvä epäasiallinen käytös liittyy sosiaalisiin ja taloudellisiin valtasuhteisiin sekä niiden epätasapainoon.
 • Startup-yrityksissä työskentelevillä vastaajilla oli negatiivisimmat näkemykset ja kokemukset esimerkiksi perustajiin ja yrittäjiin verrattuna. Enkelisijoittajat ja VC-sijoittajat kokivat kentän myönteisimmin, samoin kuin ne, jotka ovat olleet alalla pisimpään. 
 • Vastaajat kohtasivat epäasiallista käytöstä yleisimmin johtoasemassa olevilta henkilöiltä. Monissa avoimissa kommenteissa kerrottiin, että valta-aseman väärinkäyttö on alalla esiintyvä yleinen epäasiallisen käytöksen muoto. Toinen yleinen teema avoimissa kommenteissa oli se, kuinka epäasiallista käytöstä harjoittavat usein (vain) vanhemman sukupolven edustajat ja/tai sijoittajat. 
 • Epätasapainoinen suhde niiden välillä, jotka rahoittavat startup-yrityksiä, ja niiden, jotka tarvitsevat rahoitusta, tulee esille avoimissa kommenteissa tekijänä, joka vaikuttaa alalla esiintyvään epäasialliseen käytökseen. Jotkut vastaajat ovat kokeneet, että tätä valtasuhdetta on väärinkäytetty neuvotteluissa ja tapahtumissa.

Epäasiallisen käytöksen ilmoittaminen on riskialtista, ja usein se ei ole mahdollista

 • 37 prosenttia vastaajista ei tehnyt ilmoitusta kohtaamastaan epäasiallisesta käytöksestä tai syrjinnästä alalla. Niistä, jotka tekivät ilmoituksen, 22 prosenttia sanoi, että toimia ei seurannut, ja toiset 22 prosenttia sanoi, että jotain toimia tehtiin, mutta ne eivät olleet riittäviä. 41 prosenttia vastaajista ei tuntenut oloaan tarpeeksi turvalliseksi, jotta olisi ilmoittanut epäasiallisesta käytöksestä.
 • Avoimissa kommenteissa vastaajat kuvasivat, kuinka epäasiallisen käytöksen ilmoittaminen on usein riskialtista, esimerkiksi irtisanomisuhan tai negatiivisen maineen vuoksi. Seuraamuksien puute oli toinen syy olla ilmoittamatta epäasiallisesta käytöksestä, sillä monet vastaajat kokivat, ettei ilmoituksen tekemisestä seurannut mitään. Jotkut vastaajat korostivat myös, kuinka epäasiallisen käytöksen ilmoittaminen ei usein ole mahdollista, esimerkiksi seksuaalista häirintää kokevien naisperustajien kohdalla.

Alalla on jo olemassa monia hyviä käytäntöjä ja kulttuureja

 • Vastaajat kuvasivat avointa, rehellistä ja ystävällistä kulttuuria yhtenä kentän vahvuuksista. Tämän avoimuuden ja englannin kielen vallitsevuuden ansiosta monet vastaajat pitivät startup-alaa yhtenä avoimimmista ja saavutettavimmista aloista Suomessa niille, jotka eivät puhu suomea. 
 • Monet vastaajat tunsivat, että alalla on olemassa roolimalleja eri taustoista tuleville ihmisille, ja yleisesti ottaen ala juhlii monimuotoisuutta ja näkee monimuotoisen ja osallistavan kulttuurin hyödyt. Vakiintuneemmat organisaatiot vaikuttavat usein positiivisesti ekosysteemiin tekemällä monimuotoisuustyötä, asettamalla esimerkkejä ja jakamalla tietoa siitä, kuinka luoda menestyksekkäitä ja osallistavia kulttuureja. 

Lue koko raportti täällä.

Uusi Eettinen toimikunta edistämään startup-kentän tasa-arvoa 

Kyselyn toteuttaneet organisaatiot – Startup-säätiö, Suomen startup-yhteisö, Pääomasijoittajat ry, Suomen enkelisijoittajayhdistys FIBAN ry, Slush ja Aaltoes – perustivat ennen kyselyn toteuttamista vuoden 2023 syksyllä Eettisen toimikunnan, jonka tehtävänä on edistää startup-kentän kehitystä tasa-arvon ja oikeudenmukaisen kohtelun osalta ja koota yhteen toimenpidesuosituksia koko startup-kentälle. 

Toimenpidesuositusten lisäksi Eettinen toimikunta käynnistää projektin, jossa selvitetään ja koostetaan parhaita häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ehkäisyn ja puuttumisen keinoja startup-kentältä. Eettinen toimikunta myös seuraa ja mittaa säännöllisesti startup-kentän tilannetta uudella kyselyllä konkreettisten toimenpiteiden suunnittelun tueksi. 

Toimenpiteet:

 • Ohjeistus ja prosessi anonyymien ilmoituskanavien käyttämiseen
 • Parhaiden käytäntöjen koostaminen häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ehkäisyyn ja puuttumiseen startup-kentällä
  • Esimerkiksi yhteinen Code of Conduct -pohja.
 • Tilanteen seuraaminen ja mittaaminen säännöllisesti konkreettisten toimenpiteiden suunnittelun tueksi.
  • Toimikunta sitoutuu mittaamaan tilannetta uudella kyselyllä säännöllisesti.

Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen: “Suomalainen startup-kenttä on monessa asiassa edelläkävijä. Haluamme olla myös paras ja inklusiivisin työyhteisö maailmassa. Tähän päästäksemme meidän on tiedettävä myös ekosysteemin kehityskohteet ja puututtava niihin. Yksikin kokemus epäasiallisesta kohtelusta tai häirinnästä on liikaa.”

FiBANin toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen: “Olemme tehneet jo ensimmäiset toimenpiteemme kyselyssä esiin nousseiden epäkohtien pohjalta. Syksystä saakka jokaisessa FiBANin tapahtumassa on ollut nimetty häirintäyhteyshenkilö ja käytäntönä tapahtumayleisön ohjeistus epäasiallisen käytöksen raportoimiseen Code of Conductimme tueksi. Yhdessä eettisen toimikunnan kanssa kokoamme myös ohjeet anonyymien ilmoituskanavien käyttämiseen startup-yrityksille, jotta raportoiminen helpottuu läpi kentän.”

Startup-säätiön toimitusjohtaja ja Eettisen toimikunnan puheenjohtaja Josefiina Kotilainen: “Kiitän jokaista kyselyyn vastannutta henkilöä ja kyselyn järjestämiseen osallistunutta organisaatiota. On kriittisen tärkeää, että puutumme jokaiseen häirintätapaukseen, epäasialliseen käytökseen tai valtasuhteen väärinkäyttöön heti ja konkreettisesti. Startup-kentän pitää olla turvallinen paikka jokaiselle tällä alalla työskentelevälle. Toivon, että tämän kyselyn tulokset ja toimenpide-ehdotukset herättelevät kentämme toimijat pohtimaan omia prosessejaan ja sitä, miten voimme yhdessä tehdä tästä alasta paremman.”

Pääomasijoittajat ry:n ESG- ja lakiasiainjohtaja Suvi Collin: “Sijoittajilla on valtaa ja siten myös mahdollisuus vaikuttaa startup-yritysten kehittymiseen myös yhdenvertaisuuden ja inkluusion osalta. Olemme Pääomasijoittajat ry:ssä pyrkineet vaikuttamaan DEI-asioiden kehittymiseen pääomasijoitus- ja startup-alalla muun muassa julkaisemalla DEI-ohjeistuksen, kouluttamalla jäsenistöämme ja rohkaisemalla viemään näitä käytäntöjä myös kohdeyrityksiin. Toimialan menestymisen kannalta on kriittistä, että erilaiset äänet tulevat kuulluiksi ja kaikille taataan samat mahdollisuudet ja työrauha epäasiallisesta käytöksestä ja syrjinnästä vapaassa ympäristössä.”

Kyselystä

Kysely toteutettiin verkkokyselynä yhdessä monimuotoisuuden asiantuntijaorganisaatio Inklusiivin kanssa 17.10.–5.11.2023 välisenä aikana. Suomalaisen startup-kentällä toimivia kutsuttiin mukaan vastaamaan kyselyyn avoimen linkin kautta, joka jaettiin tilaajaorganisaatioiden postituslistoilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kaikkiaan kyselyyn saatiin 526 vastausta.

Yhteystiedot

Startup-säätiö
Toimitusjohtaja, Josefiina Kotilainen
josefiina.kotilainen@startup-saatio.fi
+358 50 513 1044

Suomen startup-yhteisö
Toimitusjohtaja, Riikka Pakarinen
riikka@startupyhteiso.com
+358 40 580 0833 

Pääomasijoittajat ry
ESG- ja lakiasiainjohtaja, Suvi Collin
suvi.collin@paaomasijoittajat.fi
+358 50 560 3532

Suomen enkelisijoittajayhdistys FIBAN ry
Toimitusjohtaja, Tiina Laisi-Puheloinen
tiina.laisi-puheloinen@fiban.org
+358 40 750 7417

Lue seuraavaksi

Blogit

Turning Ideas into Action: First Steps in Driving DEI in Private Equity and Venture Capital Together with Inklusiiv

Despite the progress made in recent years, there is still a stark lack of diversity in the private equity and…
Lue artikkeli