Uutiset

Ajankohtaista-osiosta löydät pääomasijoitustoimialan tuoreimmat uutiset, kuten erilaiset alan tiedotteet, jäsenesittelyt, vieraskynät sekä yhdistyksen omat julkaisut ja kannanotot.

Lausunnot

Yhdistykseltä

Lausunto talousvaliokunnalle osakeyhtiölain ja kauppakamarilain muuttamisesta

HE 60/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 6 luvun ja kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle...

Lausunto talousvaliokunnalle Euroopan puolustusteollisesta strategiasta

Asia: Perusmuistio, EU/1263/2023-PLM-9 Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Pääomasijoittajat ry katsoo Suomen kannan olevan tasapainoinen ja perusteltu. Myös Pääomasijoittajat ry...

Suomen Teollisuussijoitus -konsernin muodostaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa aiheesta: Luonnos Suomen Teollisuussijoitus -konsernin muodostamista koskevaksi HE:ksi. Hallituksen esitys sisältää lakiehdotukset Business Finland Venture Capital Oy:n, Ilmastorahasto Oy:n...

Lausunto talousvaliokunnalle ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa

Asia: U 16/2024 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/452 kumoamisesta....

Lausunto Finnfund-lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Ulkoministeriö on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä lausuntoa hallituksen Finnfund-lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta (VN/179/2024). Arviomuistiossa ehdotetaan Finnfund-lain kokonaisuudistusta. Ehdotuksessa mahdollistettaisiin se,...

Lausunto talousvaliokunnalle arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

HE 3/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain...

Valtion pääomasijoitusyhteisöjen yhdistyminen ja Pääomasijoittajat ry:n näkemykset pääomasijoitusmarkkinan tilannekuvasta

Pääomasijoitusmarkkinan tilannekuva TEM:ssä on valmisteilla hallitusohjelman mukainen hanke neljän valtion pääomasijoitusyhteisön yhdistämisestä. Hankkeeseen liittyen TEM on tiedustellut Pääomasijoittajat ry:ltä näkemyksiä liittyen...

Arvopaperimarkkinayhdistyksen ehdotus Hallinnointikoodin muuttamiseksi

Arvopaperimarkkinayhdistys ry (myöhemmin AMY) on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta uudistetuksi hallinnointikoodiksi. Hallinnointikoodiin on ehdotettu ns. kiintiödirektiiviä vastaavasti suositusta naisten ja miesten tasapuolisesta edustuksesta...

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamisesta

Yleistä Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa aiheesta: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia,...

Lausunto: valtiollisten toimijoiden yhdistäminen

TEM:ssä on valmisteilla hallitusohjelman mukainen hanke neljän valtion pääomasijoitusyhteisön yhdistämisestä. Hankkeeseen liittyen TEM on tiedustellut Pääomasijoittajat ry:ltä näkemyksiä liittyen erityisesti vaihtoehtoisiin...

Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle osakesäästötilistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 44/2023). Hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaisesti...

Pääomasijoittajat ry kannattaa tuloverolain 9 §:n rahastopoikkeuksen jatkamista

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vuoden 2024 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta....