Uutiset

Ajankohtaista-osiosta löydät pääomasijoitustoimialan tuoreimmat uutiset, kuten erilaiset alan tiedotteet, jäsenesittelyt, vieraskynät sekä yhdistyksen omat julkaisut ja kannanotot.

Lausunnot

Yhdistykseltä

Lausunto talousvaliokunnalle arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

HE 3/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain...

Arvopaperimarkkinayhdistyksen ehdotus Hallinnointikoodin muuttamiseksi

Arvopaperimarkkinayhdistys ry (myöhemmin AMY) on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta uudistetuksi hallinnointikoodiksi. Hallinnointikoodiin on ehdotettu ns. kiintiödirektiiviä vastaavasti suositusta naisten ja miesten tasapuolisesta edustuksesta...

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamisesta

Yleistä Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa aiheesta: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia,...

Lausunto: valtiollisten toimijoiden yhdistäminen

TEM:ssä on valmisteilla hallitusohjelman mukainen hanke neljän valtion pääomasijoitusyhteisön yhdistämisestä. Hankkeeseen liittyen TEM on tiedustellut Pääomasijoittajat ry:ltä näkemyksiä liittyen erityisesti vaihtoehtoisiin...

Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle osakesäästötilistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 44/2023). Hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaisesti...

Pääomasijoittajat ry kannattaa tuloverolain 9 §:n rahastopoikkeuksen jatkamista

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vuoden 2024 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta....

Lausunto kestävän rahoituksen taksonomian delegoiduista asetuksista ja komission tiedonannosta

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asioissa ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Asia: E 33/2023 vp Pääomasijoittajat ry pitää positiivisena, että komissio on julkaissut käytännön ohjeistusta ja soveltamisohjeita...

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien ja asetuksen muuttamisesta vähittäissijoittajastrategiaksi (Retail Investment Strategy)

Asia: U 22/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien ja asetuksen muuttamisesta vähittäissijoittajastrategiaksi (Retail Investment Strategy)...

Pääomasijoittajat ry kannattaa yhtenäisen menettelyn käyttöönottamista unionin alueella rajat ylittävistä sijoituksista saatujen osinko- ja korkotulojen verosopimusetuuksien saamiseksi

Asia: U 26/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi ylimääräisten lähdeverojen nopeampi ja turvallisempi alentaminen Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa U 26/2023...

Pääomasijoittajat ry vastustaa ehdotusta jakeluvelvoitteen muuttamisesta

Asia: VN/20525/2023 hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta Pääomasijoittajat ry vastustaa ehdotusta jakeluvelvoitteen muuttamisesta 1. Suomella on...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Pääomasijoittajat ry kannattaa muutoksia First North -yhtiöiden ostotarjouksiin ja liputusvelvollisuuteen Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa VN/10557/2023 ja lausuu asiassa seuraavaa. Ostotarjoukset First North...

Pääomasijoittajat ry kannattaa rahastopoikkeuksen jatkamista

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua vuoden 2024 talousarvioesityksestä VM082:00/2023 ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Pääomasijoittajat ry kannattaa esitystä jatkaa tuloverolain 9 §:n rahastopoikkeusta vähintään...