Lausunto kestävän rahoituksen taksonomian delegoiduista asetuksista ja komission tiedonannosta

Lausunnot

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asioissa ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Asia: E 33/2023 vp

Pääomasijoittajat ry pitää positiivisena, että komissio on julkaissut käytännön ohjeistusta ja soveltamisohjeita taksonomia-asetuksen soveltamisesta. Vastaavaa ohjeistusta olisi syytä julkaista myös delegoitujen asetusten osalta, koska ne käytännössä määrittävät toimijoiden velvollisuudet.

Taksonomian sovellettavuutta rajoittaa teknisen kriteeristön laajuus ja monimutkaisuus. Siten kaikki käytännönläheinen ohjeistus, joka helpottaa sen käyttöönottoa on tervetullutta. Erityisen positiivisena Pääomasijoittajat ry pitää ohjeistusta ilmastosuunnitelmien laatimisesta, koska ne muodostavat perustan kaikelle yhtiöiden ilmastotyölle.

Pääomasijoittajat ry pitää erityisen positiivisena, että Suomen kannassa huomioidaan PK-yritysten rooli kestävän rahoituksen kehyksen jalkauttamisessa, koska niillä on keskeinen rooli vihreän siirtymän toteuttamisessa. Lisäksi monet alkuvaiheen yritykset ja PK-yritykset joutuvat jo tosiasiassa toimittamaan erilaista kestävyysraportointia sijoittajille tai yhtiöille, joille ne myyvät palveluita, mikä aiheuttaa niille huomattavia kuluja ja hallinnollista taakkaa. Siten on keskeistä, että niitä tuetaan siirtymässä kestävään liiketoimintaan ja siitä raportoinnissa.

Nykyinen kestävän rahoituksen säädöskehikko on erittäin monimutkainen ja monipolvinen ja sen implementointi on vielä kesken. Lisäksi sen vaikutuksia on vielä vaikea kokonaisuutena arvioida, koska soveltamista on takana vasta lyhyt aika. Esimerkiksi pääomasijoittajiin merkittävästi vaikuttava kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen 2019/2088 (SFDR) nojalla annettu delegoitu asetus (EU) 2022/1288, joka määrittää toimijoiden tarkat velvollisuudet, on ollut voimassa vasta vuoden 2023 alusta.

Siten Pääomasijoittajat yhtyy Suomen kantaan ja pitää hyvänä asiana, että kestävän rahoituksen tiedonannon perusteella uusia kestävään rahoitukseen liittyviä lainsäädännöllisiä toimia, joita ei ole mainittu tiedonannossa, ei ole tulossa ennen seuraavaa komissiota. Olisi keskeistä, että ennen uuden sääntelyn kehittämistä arvioitaisiin kunnolla jo olemassa olevan sääntelyn vaikutukset. Päällekkäisyyttä ja ristikkyyttä tulee välttää.

Asia: E 32/2023 vp

Pääomasijoittajat ry yhtyy E-kirjeessä esitettyihin näkemyksiin ja pitää positiivisena, että vaikutusarvioinnissa nimenomaisesti todetaan, että finanssimarkkinatoimijat ja osa suurista PIE-yhteisöistä joutuu omat tiedonantovelvoitteensa täyttääkseen pyytämään tietoja muilta yrityksiltä, jolloin taksonomia-raportointi voi valua epäsuorasti myös yrityksille, jotka eivät ole suoraan taksonomian soveltamisalassa. Monet alkuvaiheen yritykset ja PK-yritykset joutuvat tosiasiassa toimittamaan raportointia sijoittajille tai yhtiöille, joille ne myyvät palveluita.

Pääomasijoittajat ry pitää positiivisena, että E-kirjeessä todetaan, että esityksellä on arvioitua laaja-alaisemmat vaikutukset erityisesti sellaisiin startup- ja kasvuyrityksiin, joiden kasvua tuetaan pääomasijoituksin. Jatkossa valmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota sääntelyn oikeasuhtaisuuteen, tarkkarajaisuuteen ja selkeyteen. Merkittävä este taksonomian soveltamiselle etenkin pienissä yrityksissä on sen laajuus ja vaikeaselkoisuus. Siten kaikki toimet, joilla taksonomiaa ja sen nojalla annettua sääntelyä voidaan selkeyttää ja yksinkertaistaa ovat tervetulleita.

Yhdistys ei ota kantaa eri alojen teknisiin arviointikriteereihin, mutta toteaa, että taksonomian soveltamisalan olisi syytä olla mahdollisimman kattava, jotta sen käytettävyys finanssialalla lisääntyisi. Tällä hetkellä monet toimialat, joilla on mahdollisuus positiivisiin ilmastovaikutuksiin jäävät taksonomian ulkopuolelle.

Pääomasijoittajat ry huomauttaa kuitenkin myös, että taksonomian kriteeristö ympäristön kannalta kestävälle liiketoiminnalle on tarkoituksella tiukka ja sen on tarkoitus tukea vihreää siirtymää. Siten ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikki tai edes suurin osa nykyisestä liiketoiminnasta on taksonomian mukaista.

Metsämaahan liittyvä kysymys

Mitä tulee Suomen kantaan delegoidun asetuksen vastustamisesta metsämaan määrän perusteella, voidaan kantaa pitää jossain määrin perusteltuna huomioiden Suomen erityispiirteet.

Arvioissa tulisi kuitenkin huomioida myös erilaisten metsien erityispiirteet luonnon monimuotoisuuden kannalta ja pohtia keinoja Suomen luonnontilaisten metsien säilyttämiselle. Ylipäätään olisi kannatettavaa, että Suomessa kiinnitettäisiin enemmän huomiota vähien luonnontilaisten metsien vaikutukseen luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen säilyttämisen kannalta. On vaikea perustella, että korkeat luontoarvot omaavan metsän hakkaaminen rakentamisen tieltä olisi taksonomian tarkoittamalla tavalla ympäristön kannalta kestävää.

Pääomasijoittajat ry huomauttaa myös, ettei se, että toiminta ei ole taksonomian mukaista tarkoita, että se on kiellettyä. Yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, ettei toiminta tue Euroopan unionin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Lopuksi

Pääomasijoittajat ry näkee, että suomalaisilla yrityksillä on hyvä mahdollisuus olla kestävän kehityksen suunnannäyttäjä Euroopan tasolla. Vihreässä siirtymässä ja sitä tukevissa teknologioissa on valtavia mahdollisuuksia.

Yhteinen määritelmä aidosti ympäristön kannalta kestävälle ja EU:n ilmastotavoitteiden toteuttamista edistävälle toiminnalle on keskeinen työkalu yhtiöille niiden suunnitellessa niiden ilmastotoimia.

Siten taksonomian kriteeristön integriteetistä, tiedeperustasta ja kunnianhimosta on syytä pitää kiinni.

 

Pääomasijoittajat ry
Suvi Collin
Head of Legal & ESG
+358 50 560 3532
suvi.collin@paaomasijoittajat.fi