Pääomasijoittajat ry kannattaa rahastopoikkeuksen jatkamista

Lausunnot

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua vuoden 2024 talousarvioesityksestä VM082:00/2023 ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

  • Pääomasijoittajat ry kannattaa esitystä jatkaa tuloverolain 9 §:n rahastopoikkeusta vähintään vuodella.
  • Huomioiden asian merkitys pääomasijoitusalalle, Pääomasijoittajat ry kannattaa ehdotuksessa mainittua tavoitetta säätää poikkeus pysyväksi.
  • Oikeusvarmuus ja asian merkitys huomioiden, Pääomasijoittajat ry ehdottaa, että mikäli pysyvän muutoksen säätäminen vaatii edelleen valmistelua eikä siten ole välittömästi mahdollista, säädettäisiin poikkeus pidemmäksi ajaksi, esimerkiksi viideksi vuodeksi yhden vuoden sijasta.
  • Jos tosiasiallista johtopaikkaa koskeva sääntelykokonaisuus ulotettaisiin siirtymäajan jälkeen pääomasijoitusalan toimijoihin, tällä olisi selkeästi negatiivisia vaikutuksia kotimaan pääomamarkkinoiden kehitykseen ja ehdotus vaikuttaisi kielteisesti startup- ja kasvuyritysten rahoituksen saatavuuteen. On suomalaisten yritysten etu, että Suomessa on vahvat ja toimivat pääomamarkkinat. Alan kehittymisen kannalta on keskeistä, että poikkeus säädetään pysyväksi mahdollisimman pian.

Pääomasijoittajat ry
Suvi Collin
Head of Legal & ESG
+358 50 560 3532
suvi.collin@paaomasijoittajat.fi

Lue seuraavaksi

Lausunnot

Lausunto talousvaliokunnalle ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa

Asia: U 16/2024 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa ja Euroopan…
Lue artikkeli