Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Lausunnot
Pääomasijoittajat ry kannattaa muutoksia First North -yhtiöiden ostotarjouksiin ja liputusvelvollisuuteen

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa VN/10557/2023 ja lausuu asiassa seuraavaa.

Ostotarjoukset First North -yhtiöistä ovat yleistyneet, joten sijoittajansuojan ja markkinoiden tehokkaan toiminnan kannalta jäljempänä esitetyin perustein on tärkeää, että vapaaehtoisista ja pakollisista ostotarjouksista monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä säädetään laissa eikä sijoittajansuojan kannalta ole eroa siinä, onko yhtiön osake kaupankäynnin kohteena päälistalla vai First North -kauppapaikalla.

Vastaavasti on keskeistä, että huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamista, eli liputusvelvollisuutta koskeva sääntely laajenee First North -yhtiöihin. Markkinoiden tehokkaan toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta on välttämätöntä, että markkinatoimijat saavat tiedon merkittävistä muutoksista osakkeenomistajapohjassa ja määräysvallan keskittymisestä.

Tämä on myös yhtiöiden itsensä etu, jotta ne pystyvät seuraamaan omistuspohjassaan tapahtuvia muutoksia. Siten liputusvelvollisuuden yhtiöille aiheuttamaa hallinnollista taakkaa ei tule pitää kohtuuttomana saavutettaviin hyötyihin nähden.

Erityisesti yksissä tuumin toimimista muutosehdotusta on pidettävä erittäin tervetulleena. Muutosehdotus helpottaisi usean itsenäisesti toimivan rahaston hoitamista samassa konsernissa. Rahastojen hoitaessa itsenäisesti sijoitustoimintaansa, ei ole perusteltua katsoa niiden toimivan yksissä tuumin etenkin, kun ne on tiettyjen edellytysten täyttyessä vapautettu huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuudesta.

Lopuksi

Yllä mainituin perustein Pääomasijoittajat ry kannattaa ehdotettuja muutoksia First North -yhtiöiden ostotarjouksiin ja liputusvelvollisuuteen.

Pääomasijoittajat ry
Suvi Collin
Head of Legal & ESG
+358 50 560 3532
suvi.collin@paaomasijoittajat.fi

Lue seuraavaksi

Lausunnot

Lausunto talousvaliokunnalle ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa

Asia: U 16/2024 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa ja Euroopan…
Lue artikkeli