Lausunto talousvaliokunnalle arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Lausunnot

HE 3/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta.

Esityksessä laajennetaan huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamista (liputusvelvollisuus) sekä julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevia säännöksiä soveltumaan myös monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään. Näin pyritään parantamaan monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden sijoittajien sijoittajansuojaa sekä kaupankäynnin avoimuutta. Lisäksi tavoitteena on selkiyttää oikeustilaa yksissä tuumin toimivien henkilöiden osalta.

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja lausuu asiassa seuraavaa:

Ostotarjoukset ja tarjousvelvollisuutta koskevat säännökset

Pääomasijoittajat ry kannattaa hallituksen esityksessä esitettyä ehdotusta laajentaa ostotarjouksia- ja tarjousvelvollisuutta koskevat säännökset koskemaan monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä eli käytännössä First North -markkinaa.

First North markkinapaikalle on listautunut jo merkittävä määrä yrityksiä ja myös ostotarjoukset ko. kauppapaikalla ovet lisääntyneet. Ehdotus on syntynyt aidosta markkinatarpeesta ostotarjouskoodin uudistustyön yhteydessä. Katsomme, että asiasta säätäminen laintasoisesti itseääntelyn sijasta vähentää oikeudellista epävarmuutta, parantaa sijoittajansuojaa ja sitä kautta lisää sijoittajien kiinnostusta monenkeskisellä kauppapaikalla oleviin yhtiöihin.

Liputusvelvollisuus

Liputussääntelyllä tavoitteena on ilmoittaa markkinoille ja sijoittajille merkittävistä omistusmuutoksista, mikä auttaa sijoittajia tekemään informoituja päätöksiä ja ylläpitämään markkinoiden luottamusta. Liputussääntelyn ulottaminen koskemaan myös First North-markkinapaikkaa voi tehostaa markkinoiden toimintaa, kun kaupankäynnin läpinäkyvyys lisääntyy ja markkinoiden toiminta yhdenmukaistuu.

Liputusvelvollisuuden ulottaminen First North -yhtiöihin, on kuitenkin puhdasta kansallista lisäsääntelyä, mikä ei ole toivottavaa. Lisäksi se lisää jonkin verran yhtiöiden hallinnollista takkaa. Nämä elementit eivät ole linjassa Petteri Orpon hallitusohjelman kanssa, jossa kirjoitettuna tavoitteena on purkaa EU-sääntelyn päälle lisättyä kansallista sääntelytaakkaa ja pyrkiä pitämään yritysten hallinnollinen taakka vakiona. Lisäksi ehdotettu sääntely voi nostaa listautumiskynnystä First North -markkinapaikalle. Hallitusohjelma painottaa myös listautumiskynnyksen alentamista pörssin elinvoiman lisäämiseksi.

Ratkaisu, jossa olisi saavutettu sekä kaupankäynnin läpinäkyvyys että vähäisempi hallinnollinen taakka olisi ollut se, että liputusilmoitusten julkistamisvelvollisuus olisi siirretty Finanssivalvonnalle ja ilmoitusten julkaisu olisi sallittu ilman aiheetonta viivytystä kolmen päivän aikarajassa.

Yhdessä tuumin toimiminen

Erityisesti yksissä tuumin toimimista muutosehdotusta on pidettävä erittäin tervetulleena. Muutosehdotus helpottaisi usean itsenäisesti toimivan rahaston hoitamista samassa konsernissa. Rahastojen hoitaessa itsenäisesti sijoitustoimintaansa, ei ole perusteltua katsoa niiden toimivan yksissä tuumin.

 

Pääomasijoittajat ry
Anne Horttanainen
Toimitusjohtaja
+358 40 510 4907
anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi

Lue seuraavaksi

Lausunnot

Lausunto talousvaliokunnalle ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa

Asia: U 16/2024 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaisten sijoitusten seurannasta unionissa ja Euroopan…
Lue artikkeli