Kestävä sijoittaminen pääomasijoitusalalla

Kestävän sijoittamisen periaatteet ovat muodostuneet yhä tärkeämmäksi osaksi pääomasijoitusalan toimintaa. Kestävän sijoittamisen huomioiminen on vuodesta 2017 saakka ollut osa Pääomasijoittajat ry:n Code of Conduct -sääntöjä ja avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksia. Jäsenten tulee julkistaa periaatteensa verkkosivuillaan ja huomioida kestävyysnäkökohdat sekä omassa että kohdeyhtiöidensä toiminnassa.

Kestävän sijoittamisen toimintaperiaatteet

Kestävän sijoittamisen sekä yritysvastuun eli ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (eli ESG:n) mahdollisuuksien ja -riskien arvioinnista ja hallinnasta on tullut osa päivittäistä liiketoimintaa pääomasijoitusrahastoissa ja niiden kohdeyrityksissä. Kestävän sijoittamisen ja yritysvastuuasioiden tuomien mahdollisuuksien ja riskien arviointi mahdollistaa uusien kestävyyteen perustuvien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen sekä kohdeyhtiöiden arvon niihin perustuvan kasvattamisen.

Pääomasijoittajat ry pitää kestävän sijoittamisen periaatteita ja monimuotoisuuden huomioimista tärkeänä pääomasijoitusalan toiminnassa. Sen vuoksi:

1. Olemme sisällyttäneet kestävän sijoittamisen periaatteet osaksi yhdistyksen Code of conduct –sääntöjä, joita yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan liiketoiminnassaan. Vastaavat muutokset on tehty myös yhdistyksen Avoimuus- ja läpinäkyvyyssuositukseen.

2. Olemme antaneet yhdistyksen varsinaisille jäsenille (ei-sitovan) suosituksen siitä, miten vastuullista sijoittamista ja kohdeyhtiöiden yritysvastuuta voidaan toteuttaa käytännössä.

3. Tarjoamme jäsenillemme myös tietoa ja koulutusta kestävästä sijoittamisesta ja yritysvastuuasioista sekä teemme tutkimuksia kestävän sijoittamisen kehityksestä toimialalla.

Vaikuttavuussijoittaminen

Vaikuttavuussijoittaminen (eng. impact investing) on sijoittamisen muoto, jossa yhdistyvät taloudellinen tuotto ja yhteiskunnallinen hyöty. Vaikuttavuussijoittamisessa sijoitukset voivat kohdistua yrityksiin ja/tai toimintaan, joiden tuotteet ja palvelut ratkovat yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Vaikuttavuussijoittaminen voidaankin nähdä työkaluna sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkomisessa. Vaikuttavuussijoittamisessa pyritään tunnistamaan ratkaisuja, jotka ratkaisevat yhteiskunnallisia haasteita.

Pääomasijoittajat ry, Sitra ja Deloitte toteuttivat vaikuttavuussijoittamisen tutkimuksen keväällä 2017. Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa käsitys vaikuttavuuden nykytilasta ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksista suomalaisessa pääomasijoittajakentässä.

Lue lisää tutkimuksesta: Vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuudet pääomasijoitusalalla