Uutiset

Ajankohtaista-osiosta löydät pääomasijoitustoimialan tuoreimmat uutiset, kuten erilaiset alan tiedotteet, jäsenesittelyt, vieraskynät sekä yhdistyksen omat julkaisut ja kannanotot.

Lausunnot

Pääomasijoittajat ry vastustaa ehdotusta jakeluvelvoitteen muuttamisesta

Asia: VN/20525/2023 hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta Pääomasijoittajat ry vastustaa ehdotusta jakeluvelvoitteen muuttamisesta 1. Suomella on...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Pääomasijoittajat ry kannattaa muutoksia First North -yhtiöiden ostotarjouksiin ja liputusvelvollisuuteen Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa VN/10557/2023 ja lausuu asiassa seuraavaa. Ostotarjoukset First North...

Pääomasijoittajat ry kannattaa rahastopoikkeuksen jatkamista

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua vuoden 2024 talousarvioesityksestä VM082:00/2023 ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Pääomasijoittajat ry kannattaa esitystä jatkaa tuloverolain 9 §:n rahastopoikkeusta vähintään...

Lausunto taksonomian delegoituja asetuksia koskevasta E-kirjeluonnoksesta

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa, että Suomen kanta on kannatettava. Pääomasijoittajat ry huomauttaa kuitenkin, että taksonomia-asetuksella ja sen nojalla annetuilla delegoiduilla asetuksilla on...

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua Business Finland Venture Capital Oy:tä (BFVC) koskevasta lakiehdotuksesta ja lausuu asiassa seuraavaa. 1. Markkinaehtoisuus pääsääntönä - Valtiontuen hyödyntämismahdollisuus vain...

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee tuloverolain (1535/1992; TVL) ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon...

Pääomasijoittajat ry kannattaa rahastopoikkeuksen jatkamista

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta annetun lain muuttamisesta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rajoitetusti...

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kilpailulain muuttamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee kilpailulain (948/2011) 22 §:ään sisältyvän yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamista. Muistio perustuu Kilpailu-...

Arviomuistio yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä lausuntoja arviomuistiosta, joka koskee kilpailulain (948/2011) 22 §:ään sisältyvän yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamista. Muistio perustuu Kilpailu- ja...

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä lausuntoa asiassa HE 228/2021 vp. Pääomasijoittajat ry lausuu asiassa seuraavaa: Lähtökohtaiset huomiot Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki...

Hallituksen esitys eduskunnalle Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua Ilmastorahasto Oy:tä koskevasta lakiehdotuksesta. Markkinaehtoisuus pääsääntönä - Valtiontuen hyödyntämismahdollisuus vain poikkeustilanteissa Uuden lain tarkoituksena on pääasiassa...

Alustavat ennakkovaikuttamislinjaukset taksonomia-asetuksen ympäristötavoitteiden teknisistä arviointikriteereistä

Eduskunnan ympäristövaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä lausuntoa asiassa E 132/2021 vp. Asia koskee alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia, jotka perustuvat komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmän raporttiin...